بررسی اختلاف حقوق مسلمان و کافر با مسئله کرامت انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/lc.2023.169316

چکیده

مسئله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در ابعاد مختلف فقهی–حقوقی به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر به نظر می رسد اسلام در تمام اصول و قواعد خود به اصل کرامت انسانی تاکید می ورزد، لذا باید دید این اختلاف حقوق میان مسلمان و کافر با اصل کرامت انسان ها سازگار است!. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده نشان می دهد که عمومیت آیات قرآن و عدم اختصاص کرامت به مسلمانان، اصل اولی در روابط با غیرمسلمان، قاعده عدالت در حقوق، مبنای حقوق بشر و اصل آزادی عقیده آینه تمام نمای کرامت ذاتی برای تمام آحاد انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد آن دسته از ادله کرامت انسانی که با ادله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در تعارض است، ناظر به کرامت اکتسابی می باشد. بنابراین تمام آحاد بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان از کرامت ذاتی برخوردارند اما در حوزه کرامت اکتسابی، این انتخاب فرد است که در ذیل کدام رتبه بتواند از چه حقوقی بهره مند گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Difference between Muslim and Infidel Rights with the Issue of Human Dignity

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Amerian 1
  • Mohammadreza Keikha 2
1 PhD student in Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran (Corresponding author)
2 Associate Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The issue of the difference in rights between Muslims and infidels is clearly visible in different aspects of jurisprudence and  law. On the other hand, it seems that Islam emphasizes the principle of human dignity in all its principles and rules, so it should be seen whether this difference in rights between Muslims and infidels is compatible with the principle of human dignity. This research, which was carried out with a descriptive-analytical method, shows that the generality of the Qur'anic verses and the non-assignment of dignity to Muslims, the first principle in relations with non-Muslims, the principle of justice in rights, the basis of human rights and the principle of freedom of opinion, reflect the whole view of inherent dignity. It is for all human beings. Therefore, it seems that those proofs of human dignity that are in conflict with the proofs of the difference in rights between Muslims and infidels refer to acquired dignity. Therefore, all human beings, both Muslims and non-Muslims, have inherent dignity, but in the field of acquired dignity, it is the individual's choice that under which rank he can enjoy what rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inherent Dignity
  • Acquired Dignity
  • Muslim
  • Infidel