مطالعه تطبیقی رویکرد فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه در حمایت از حقوق کودکان در جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، موسسه عمران و توسعه همدان، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

10.22034/lc.2023.168926

چکیده

کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در جوامع انسانی هستند، علی الخصوص در جنگ ها که درجه ایمنی و امنیت به پایین ترین مقدار خود می‌رسد و آن ها را در معرض هرگونه مخاطره‌ای قرار می‌دهد. متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از حقوق کودکان ازجمله حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر غذا، به علت جنگ‌های داخلی و خارجی که در سطح جهان به وقوع پیوسته، در معرض زائل شدن است. بنابراین تمامی کودکان در درگیری‌های مسلحانه و جنگ ها باید مورد احترام و حمایت ویژه ای واقع شوند. از منظر حقوق بین‌الملل همه کودکان در درگیری‌های مسلحانه از حمایت های تعیین شده در نظام حقوق بین‌الملل و  تامینات کلی و خاص پیش بین شده از افراد غیرنظامی در حقوق بشردوستانه بهره مند هستند. از دیدگاه منابع فقه اسلامی ازجمله قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)، همواره حقوق غیرنظامیان به ویژه کودکان در جنگ به رسمیت شناخته شده است و آیه های متعددی در قرآن، رویه‌ها، گفتارهای پیامبر (ص) و معصومین (ع) مویدی بر این ادعاست. پژوهش حاضر مقوله حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها را از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار می‌دهد. فرضیه  آن است که رویکرد فقه اسلامی و حقوق  بشردوستانه در حوزه حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها، شباهت بسیار زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Approach of Islamic Jurisprudence and Humanitarian Law in Supporting the Rights of Children in War

نویسندگان [English]

  • Meisam Norouzi 1
  • Mehdi Eskandari Khoshguo 2
  • Sanaz Abolghasemi 3
1 Assistant Prof in Public of International Law, Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran (Corresponding Author)
2 Master's Student of International Law, Institute of Construction and Development, Iran, Hamedan
3 Ph.D. Student, Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Children are the most vulnerable group in human societies, especially in wars, which reduce the level of safety and security to its lowest level and expose them to any kind of risk. Unfortunately, we witness that many children's rights, including the right to life, the right to health, and the right to food, are subject to being lost due to the internal and external wars that have taken place in the world.. Therefore, all children of armed conflict and war should be given special respect and protection In terms of international law, all children of armed conflicts benefit from the protections determined in the international human rights system and the general and specific provisions foreseen for non-humanitarian people. From the point of view of jurisprudence sources, including the Holy Qur'an and the life of the Prophet (PBUH) and the infallible imams (PBUH), the rights of civilians, especially children in war, have always been recognized in Islam, and the verses in the Qur'an and the practices and sayings of the Prophet (PBUH).) And Masoomin (pbuh) is a proof of this claim. The current study examines the protection of the rights of children in war from the perspective of Islamic jurisprudence and humanitarian rights. It is a human hypothesis that Islamic jurisprudence and friendly law are very similar in supporting the rights of children in wars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • Humanitarian Rights
  • Children's Rights
  • Protection
  • Islamic Jurisprudence