نویسنده = احمدرضا امتحانی
تضمین حقوق شهروندی در پرتو رعایت اصل کیفی بودن قوانین کیفری

دوره 6، شماره 16، آذر 1402

10.22034/lc.2023.176686

فائز مقبل باعرض؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی


دزدی دریایی در آب‌های سومالی به مثابه تهدیدی علیه امنیت و حقوق بین‌الملل

دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 167-194

10.22034/lc.2023.387207.1315

جمشید سیاه منصور؛ هدایت حسن پور؛ احمدرضا امتحانی؛ زهرا فرجی


تاملی در سیاست جنایی و تقنینی ایران در قبال تشهیر متهمان با نگاهی بر فقه و اسناد بین‌المللی

دوره 6، شماره 14، خرداد 1402، صفحه 143-158

10.22034/lc.2023.168002

علی پایدارفرد؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی


مقایسه رکن مادی جرم سرقت رایانه‌ای با سنتی

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.160275

علی پایدارفرد؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی


مبانی تعدد و تکرار جرم در پرتو آموزه های جرم شناختی

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.160338

جمشید سیاه منصور؛ احمدرضا امتحانی؛ علی پایدارفرد


مقایسه رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با سنتی

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.153416

علی پایدارفرد؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی


ارزیابی فقهی-حقوقی تعدد واقعی در حدود، قصاص و دیات

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.157186

علی محمدی جورکویه؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی


بررسی عوامل قطع رابطه استناد در حقوق کیفری

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 169-191

10.22034/lc.2022.148615

جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی؛ علی پایدارفرد


معیار تفکیک جرم آدم‌ربایی از جرایم مشابه در نظام کیفری ایران

دوره 5، شماره 10، خرداد 1401، صفحه 431-451

10.22034/lc.2022.146025

احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی؛ علی پایدارفرد