مقایسه رکن مادی جرم سرقت رایانه‌ای با سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

3 طلبه دروس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم ‌شناسی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس، ارس، ایران

10.22034/lc.2023.160275

چکیده

 
سرقت سنتی که تعریف آن در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ دربردارنده دو نوع از  سرقت‌های مستوجب حد یا تعزیر است، ربودن مال متعلق به دیگری دارای مجازات است که تنها مشمول تعریف سرقت سنتی می‌شود. ربودن داده‌های رایانه‌ای یا کپی آن‌ها با شرایطی خاص، به صورت ویژه‌ای در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری (ماده 740 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات) شده است که مهم‌ترین دلایل آن می‌تواند وجود بستری مجزا با ماهیت تا حدی متفاوت و سیاست جنایی افتراقی باشد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم‌ترین وجوه تفاوت و تشابه و چالش‌های موجود میان این دو بزه (از حیث رکن مادی) چه می‌باشند؟ جهت پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است رکن مادی این دو جرم، واکاوی و سپس با مقایسه آن‌ها است که می‌توان به پرسش فوق پاسخ داده شود. مهم‌ترین چالش و وجه تفات میان این دو بزه، مربوط به بستر جرم و باقی ماندن اصل داده در سرقت رایانه‌ای است که خصوصا آن‌را از بزه سرقت سنتی مستوجب حد، مجزا کرده است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه‌ای است و از منابع و داده‌های مرتبط با این موضوع استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Physical Element of Computer and Traditional Theft

نویسندگان [English]

  • Ali Paidarfard 1
  • Ahmadreza Emtehani 2
  • Javad Naderi ooj Boghzi 3
1 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
3 Student outside Qom seminary, PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Aras International Campus, Aras, Iran
چکیده [English]

 
Traditional theft as defined in Article 267 of the Islamic Penal Code; There are two types of theft subject to hadd or ta'zir. Stealing property belonging to another is punishable only by the definition of traditional theft. Theft of computer data or copying them under certain conditions is specifically criminalized in Article 12 of the Computer Crimes Law (Article 740 of the Islamic Penal Code - Book of Punishments), the most important reasons of which may be the existence of a separate context with a different nature and differential criminal policy. The main question of this research is what are the most important aspects of the differences and similarities and challenges between these two crimes (in terms of actus reus)? To answer this question, it is first necessary to analyze the of actus reus of these two crimes and then compare them to answer the above question. The most important challenge and difference between these two crimes is related to the context of the crime and the persistence of the data principle in computer theft, which has especially distinguished it from the traditional theft crime subject to hadd. The research method of this article is library and resources and data related to this subject have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actus Reus
  • Computer Theft
  • Traditional Theft