معیار تفکیک جرم آدم‌ربایی از جرایم مشابه در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 طلبه دروس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم ‌شناسی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس، ارس، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

10.22034/lc.2022.146025

چکیده

جرم آدم‌ربایی، فارغ از بررسی علل و عوامل وقوع آن در جوامع، یکی از بزه‌هایی است که همواره در کلام فقهاء و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با تبعیت از سیاست جنایی اسلام، همچون قوانین قبل، با پذیرش آن به‌ عنوان یکی از جرایم مهم نظام کیفری ایران، کیفر این عمل را تعیین کرده است. در بررسی جرایم، آن‌چه از اهمیت ویژه‌ا‌ی برخوردار است آن است که  ضمن تشریح ارکان سه‌گانه جرم، به بررسی ابعاد، جزئیات و نقاط مبهم آن پرداخته شود. گرچه حقوقدانان در کتب حقوق جزای اختصاصی به ‌طور مفصل به تشریح ارکان این بره پرداخته‌اند اما آن‌چه به نظر نگارندگان، مهم و کاربردی به نظر می‌رسد، آن است که گفته شود چه تفاوت و تمایزی میان جرم آدم‌ربایی و سایر جرایم مشابه وجود دارد؟ نظام کیفری ایران در برخورد با این نوع جرایم مشابه، چه سیاست جنایی و تقنینی را اتخاذ نموده است و اساسا بر طبق چه معیاری می‌توان قائل به تفکیک شد؟ طبعا تفکیک جرم آدم‌ربایی از سایر جرایم، آثار و تبعات مهمی در پی داشته و فارغ از مباحث نظری، در مقام عمل نیز از اهمیت ویژه‌‌ای برخورد است. بنابراین، نگارندگان در این پژوهش ضمن بیان مبانی این بزه، با تتبع و مداقه کتابخانه‌ای به پاسخ سوالات مطرح شده، پرداخته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for Separating the Crime of Kidnapping from Similar Crimes in the Iranian Penal System

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Emtehani 1
  • Javad Naderi ooj Boghzi 2
  • Ali Paidarfard 3
1 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran (Corresponding Author)
2 Student outside Qom seminary, PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Aras International Campus, Aras, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The crime of kidnapping, regardless of the causes and factors of its occurrence in society, is one of the crimes that have always been investigated in the words of jurists and jurists By accepting it as one of the most important crimes of the Iranian penal system, the punishment for this act has been determined. In the investigation of crimes, what is of particular importance is that while describing the three pillars of the crime, its dimensions, details and ambiguous points are examined. Although jurists have elaborated on the principles of this lamb in their own books, what seems to be important and practical for the authors is to say what is the difference between the crime of kidnapping and other similar crimes? What criminal and legislative policy has the Iranian penal system adopted in dealing with such similar crimes, and according to what criteria can it be distinguished? Naturally, the separation of the crime of kidnapping from other crimes has important effects and consequences, and apart from theoretical issues, it is also of special importance in practice. Therefore, in this study, the authors, while stating the basics of this crime, have answered the questions by following and studying the library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kidnapping
  • Similar Crimes
  • Distinction
  • Iranian Criminal law