مبانی تعدد و تکرار جرم در پرتو آموزه های جرم شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

10.22034/lc.2023.160338

چکیده

جرم و مبارزه با بزه در قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مقنن در این قانون در خصوص بخش تعدد و تکرار جرم مباحث مختلفی مطرح کرده است اما مسئله اصلی این است که چه عواملی بزهکاران را به سوی تعدد و تکرار جرایم سوق می‌دهد؟ این امر سبب شده تا نگارندگان هدف از انجام این پژوهش را، واکاوی و تحلیل علل و عوامل موثر در بروز تعدد جرم و تکرار جرم در جوامع توسط بزهکاران از منظر جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان جنایی و همچنین ارائه راهکارها و نظریاتی که به کارگیری آن ها در کاهش ارتکاب بزه توسط مجرمین و به تبع آن تکرار جرم و تعدد جرم تجلی می‌یابد؛ قرار داده باشند. از طرفی علل تشدید مجازات و راهکارهای پیشگیری از این دو نهاد در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می‌شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می‌کند. در پژوهش حاضر، به وجه دیگری از این دو نهاد کیفری پرداخته و مبانی آن‌ها از حیث آموزه‌های جرم‌شناختی، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Basics of Multiplicity and Repetition of Crime in the Light of Criminological Teachings

نویسندگان [English]

  • Jamshid Siah Mansour 1
  • Ahmadreza Emtehani 2
  • Ali Paidarfard 3
1 Master of Police Command and Management, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran (Corresponding Author(
3 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

 
Crime and fighting with crime, are very important in the Islamic Penal Code. In this Code, the legislator has raised various topics regarding the multiplicity and repetition of crimes, but the main issue is what factors lead criminals to the multiplicity and repetition of crimes? This has caused the authors to study and analyze the causes and effective factors in the occurrence of multiplicity and repetition of crimes in societies by criminals from the perspective of criminologists and criminal sociologists, as well as presenting strategies and theories that can be used to reduce the commission of criminals by criminals and as a result the repetition and multiplicity of crime is manifested; have placed. On the other hand, the reasons for the intensification of the punishment and the ways to prevent these two entities in the Islamic penal system are of particular importance because the determination of the punishment in proportion to the crime committed ensures the observance of humane and Islamic principles, such as the principle of criminal justice and the proportionality between crime and punishment, and this It provides more mental health to the society. In the present research, another aspect of these two criminal institutions has been discussed and their foundations in terms of criminological doctrines have been mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • Offence
  • Multiplicity of Crimes
  • Repetition of Crime
  • Criminological Teachings