نویسنده = سبحان طیبی
دیپلماسی دفاعی اختلافات مرزی هیرمند و عدم پیروی معاهداتی

دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 95-106

10.22034/lc.2023.398594.1346

سبحان طیبی؛ ساناز ابوالقاسمی