رویکرد طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و عدم پیروی معاهداتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل محیط زیست و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

3 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مسئولیت بین المللی دولت ها، برآیند فعل متخلفانه و نقض تعهدات بین المللی است. در این راستا بررسی رویکرد طرح 2001  از منظر قواعد، نقض معاهداتی، قوانین و هنجارهای بین المللی حائز اهمیت و دارای جایگاه والای بین المللی می‌باشد. تدقیق در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، در واقع به سبب عملکرد چهارچوبی نظام بین المللی نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت‌ها و همچنین تاکید بر اثربخش بودن استناد به مسئولیت بین المللی دولت‌ها ناشی از نقض تعهدات عام الشمول است. از جمله نقاط اتکای طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها سال 2001، بری دانستن مسئولیت از هر گونه تبصره و استثناء و مطلق برشمردن مسئولیت با توجه به موقعیت‌های مقتضی است. این نظم و نسق ساختاری نظام بین المللی نشأت گرفته از تفوق قواعده آمره و تعهدات مشترک بین المللی بر عملکرد همگرایانه در عرصه جهانی است. این نتیجه همگونی قواعد بین المللی در مسیر توسعه و تضاد حقوق بین الملل و شاهراه مسئولیت بین المللی دولت‌ها می‌باشد. از این رو این پژوهش با اهتمام به مسیر توسعه مند پژوهش‌های گذشته علمی، روایتی دیگر از رویکرد تحول گرایانه مقررات طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها دارد و در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که کنش و واکنش طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت‌ها چگونه تحقق پذیر است؟ در این راستا این پژوهش بر این فرض مستدام است که طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها بدون هر گونه قید و تبصره، در مقابل نقض تعهدات واکنش چهارچوبی قانونی دارد و هیچ گونه اغماضی در بین نیست. این پژوهش برای اثبات فرضیه خود علاوه بر سیر تحول مسئولیت بین المللی دولت ها، به رژیم مسئولیت و آثار قانونی و هنجاری مسئولیت می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approach to Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts is in Violation of Legal Norms and Non-Compliance with Treaties

نویسندگان [English]

  • Sobhan Tayebi 1
  • Bahareh Zamanpoor 2
  • Sajjad tayebi 3
1 PhD in International Environmental Law and Lecturer University of Science and Research (Corresponding Author)
2 MA International Law Islamic Azad University Damavand Branch
3 MA Criminal Law and Criminology University of Science and Research
چکیده [English]

The Responsibility of States for internationally is the result of an infringing act and a breach of international obligations. In this regard, Investigate the 2001 Act Approach It is important and has a high international status from the point of view of rules, non-compliance with treaties, international laws and norms. Scrutiny in Responsibility of States for internationally, In fact, it is because of the international system's framework for violating legal norms and treaties that do not follow governments and there is also an emphasis on the effectiveness of citations to the Responsibility of States for internationally arising from the breach of obligations Erga Omnes. Including points of reliance on Responsibility of States for internationally wrongful acts (2001), Exemption of liability from any comment and exception and Absolute enumeration of responsibility according to Due Diligences.  This structural order of the international system originated from the supremacy of Erga Omnes and jus cogens over convergent performance in the global arena. This is the result of the convergence of international rules in the path of development and conflict of international law and the highway of international responsibility of states. Therefore, this research is based on the development of scientific past research. There is another version of the transformational approach to the regulation of international responsibility and to answer the question, how is it possible for governments to act and respond to the international responsibility for violating legal norms and treaties resulting from non-compliance? This study assumes that Responsibility of States for internationally wrongful acts, without any restrictions, has a legal framework for violating the obligations of the response and that there is no compromise between them. In order to prove its hypothesis, this study deals with the evolution of Responsibility of States for internationally and the regime of responsibility and its legal and normative effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility of States
  • Commission wrongful acts 2001
  • Non-compliance
  • Erga Omnes
  • jus cogens