مروری بر توسعه سازوکارها در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل محیط زیست و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/flj.2020.118839

چکیده

تبیین مباحث و مبانی بنیادین مطالعات نوین حقوق بین الملل محیط زیست از جمله مسائل مهمی است که به آن پرداخته می شود. در این راستا، به سبب ضرورت و عمیق شدن در بحث توسعه و سازوکارها، این پژوهش بر بستر سیر تحول و تطور، منبع شناسی، مبناگرائی و مکانیسم پیروی معاهداتی انجام پذیرفته است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که منابع حقوق بین الملل محیط زیست چه تاثیری بر روند توسعه سازوکارها دارد؟ از این رو فرضیه پژوهش با امعان نظر به مکانیسم پیروی و اجرا، به واکنش ها و ابتکارات حقوقی، قانونی و معاهداتی بر اساس منابع حقوق بین الملل محیط زیست و تاثیر دوسویه بر روند و توسعه سازوکارها اشاره دارد. نتیجه حاصل از این پژوهش، در واقع الزام بخشیدن به چهارچوب های معاهداتی نرم از طریق تقویت سازوکارهای نهادینه است. پژوهش حاضر ضمن ترسیم روند تحول حقوق بین الملل محیط زیست، بر این یافته استوار است که سازوکارهای موجود نقشی به سزا در حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. در این راستا، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد سازکارهای مربوطه، به روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Development of Mechanisms in the Light of International Environmental Law

نویسنده [English]

  • Sobhan Tayebi
PhD in International Environmental Law and Lecturer University of Science and Research
چکیده [English]

 
One of the important issues that is addressed is the explanation of the topics and the basic principles of modern new studies in international environmental law. In this way, Due to the necessity and deepening in the discussion of development and mechanisms, this research has focused on the context of evolution, sourceology, foundationalism and the mechanism of following treaties. This study seeks to answer the question that what kind of effect, the sources of international environmental law have on the development process of mechanisms? Hence, the research hypothesis, considering the mechanism of compliance and implementation, refers to reactions and initiatives of law, legal and treaties based on the sources of international environmental law and the two-way impact on the process and development of mechanisms. The results of this study, in deed are binding up the treaty framework program by strengthening institutional mechanisms. The present study, while outlining the evolution of international environmental law, is based on the finding that existing mechanisms play a significant role in protecting and preserving the environment. In this way, this research deals with the process of development of international environmental law with the aim of explaining the dimensions of related mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Environment
  • Sustainable Development
  • Principles
  • Treaties