جستاری در رویکرد تحول گرایانه حقوق محیط زیست در کشورهای اسلامی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دکتری حقوق بین الملل محیط زیست، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2023.161068

چکیده

نگرش حق بر محیط زیست، الزاما در پرتو آراء و نظریه های کشورهای توسعه یافته تحقق نیافته است بلکه احتمالا ریشه در رویکردهای کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین در پرتو تمدن های موصوف، حقوق محیط زیست که توسعه خود را مرهون تعاملات کشورهای توسعه یافته دانسته، در میان کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است. اگرچه نگاه تحول گرایانه به این مهم در کشورهای اسلامی سرعت بالایی نداشته، اما عملکرد این کشورها در پایبندی به تعهدات بین المللی نسبتا موفق بوده است. با این وصف پژوهش حاضر با هدف تبیین این مهم، به رویکرد تحول گرایانه حقوق محیط زیست در کشورهای اسلامی می پردازد. همچنین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد کشورهای اسلامی به مسئله حق بر محیط زیست چگونه ارزیابی می شود؟ از این رو به نظر می رسد عملکرد کشورهای اسلامی در پایبندی به حق بر محیط زیست و نگاه توسعه ای به حقوق محیط زیست مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Essay on the Evolutionary Approach of Environmental Rights in Islamic Countries (A Case Study of the Islamic Republic of Iran and the Peripheral Countries of the Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Hussein Movahedian 1
  • Sobhan Tayebi 2
1 Continuous master's student of Islamic studies and private law, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran
2 PhD in International Environmental Law, Lecturer, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The attitude of the right to the environment is not necessarily realized in the light of the opinions and theories of developed countries, but probably has its roots in the approaches of developing countries. Also, in the light of the above-mentioned civilizations, environmental rights, which consider their development to be dependent on the interactions of developed countries, have an important position among developing countries, especially Islamic countries. Although the transformational view of this issue has not been very fast in Islamic countries, the performance of these countries has been relatively successful in adhering to international commitments. With this description, the current research aims to explain this importance, and deals with the evolutionary approach of environmental rights in Islamic countries. Also, this research seeks to answer the question, how is the approach of Islamic countries to the issue of the right to the environment evaluated? Therefore, it seems that the performance of Islamic countries in adhering to the right to the environment and a developmental view of environmental rights is appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Rights
  • Islamic Countries
  • Critical View
  • Case Study