کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل
واکاوی ماهیت حقوق بین الملل در نظریه فلسفی هربرت هارت

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 93-105

10.22034/flj.2020.118841

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی