درآمدی بر اصول و موانع استرداد مجرمین در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.146567

چکیده

مسئله استرداد مجرمین قواعد و مقررات خاص خود را دارد که اصول حقوقی حاکم بر این مسئله، در حکم اسکلت این بناست. این اصول در عصر حاضر به قدری به تواتر رسیده‌اند و جایگاه، منزلت و حالت الزام‌آوری یافته‌اند که اولاً در عموم قوانین داخلی استرداد دولت‌ها و در معاهدات استرداد فی‌مابین ایشان ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته و ثانیاً ولو این که در قوانین داخلی یا معاهدات ایشان تصریح نشده باشد، این اصول بر اعمال و اقدامات انجام‌ گرفته در خصوص مسئله استرداد، حاکم و جاری است. اصولی همانند: اصل عدم تسلیم تبعه یا اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی، چهارچوب و محدوده‌ای هستند که دست دولت‌هایی که گاهاً مسئله استرداد را در جهت امیال صرف سیاسی خویش استفاده می‌کنند، بسته است و همچنین اصولی مانند: اصل تقابل اعمال مجرمانه یا اصل تخصیص، در جهت حفظ و صیانت از حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص و نشات گرفته از مبانی حقوق بشری در مقابل دولت‌ها، حالت لازم‌الاجراء یافته‌اند. این پژوهش به نقد و بررسی این اصول پرداخته و معیار و خط کشی دقیق، در جهت ارزیابی تطبیق یا زاویه داشتن اعمال دولت ها در موضوع استرداد مجرمین با قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل را به دست می دهد. رعایت اصول و موانع تبیین شده در این پژوهش از سوی دولت ها، می تواند وجهه مشروعیت و قانونی بودن به اقدامات آن ها در مسئله استرداد مجرمین بدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Principles and Obstacles of Extradition in International Law

نویسنده [English]

  • Reza Alipanah
PhD Student in International Law, Faculty of Theology and Islamic Sciences, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of extradition of criminals has its own rules and regulations, and the legal principles governing this issue are the structure of this structure. These principles have become so frequent in the present age and have found a status, status and obligation that firstly in the general domestic law of extradition of states and in the extradition treaties between them is mentioned and emphasized and secondly even if it is specified in domestic law or their treaties If not, these principles govern the actions taken on the issue of extradition. Principles such as the principle of non-surrender or the principle of non-extradition in political crimes are the framework and scope that states that sometimes use the issue of extradition for their purely political purposes, as well as principles such as the principle of reciprocity of criminal acts or the principle Allocation has become necessary in order to protect the legitimate rights and freedoms of individuals and originated from the principles of human rights vis-.-Vis governments. This study reviews these principles and provides accurate criteria and lines to assess the compliance or angle of government actions in the issue of extradition of criminals with the rules and norms of international law. Observance of the principles and obstacles explained in this study by governments can give legitimacy and legality to their actions in the issue of extradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extradition of Criminals
  • Prohibition of Extradition of Citizens
  • Principle of Allocation
  • Reciprocity of Criminal Acts
  • International Law