تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(نویسنده مسئول)

چکیده

بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illegally Property Acquisition in the Perspective of Specific Criminal Law and Public Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Mostafa Foroutan 1
  • Hossein Akbari 2
1 Assistant professor of criminal law and criminology department of Islamic Azad University of Shiraz
2 Master's degree in criminal law and criminology(Corresponding Author)
چکیده [English]

The crises of the early 1981s, which occurred mainly due to the consequences of the revolution and war, had significantly affected the economic status of the society. The exorbitant costs of war caused the government to fail to bear the heavy burden of managing the countries affairs alone, despite many efforts made to do that. Therefore, this situation made the government propose the idea of public participation in managing affairs, especially economy.  In this vein, instead of stewardship of affairs, the government decided to help the qualified parsons participate in launching the wheels of the industry and economy. This decision led to the people's properties and the country's economy abuses by avaricious persons. The increasingly growth and spread of crimes against properties and the necessity to fight this type of threats to financial rights of individuals caused lawyers and criminologists to help legislator and legislate a crime titled «illegally property acquisition » in addition to Article 2 of punishment intensification law for perpetrators of embezzlement, bribery, and fraud approved in 1988. In this paper, the crime of illegally property acquisition has been identified in details and the legal dimensions of this crime in Iranian criminal laws are explained. Considering research objective, it is an applied study whose material were analyzed and compiled via library study using authored books and papers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegally property acquisition
  • Crime
  • Specific criminal law
  • Public criminal law
  • Punishment