عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری نوجوانان شهر کازرون و راه های پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر(نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

پیشگیری از جرم یکی از ضروریات زندگی اجتماعی است و با توجه به وجود بزهکاری و نقض هنجارهای اجتماعی و پیامد های ناشی از آن بر زندگی افراد و اجتماع، مبارزه با این پدیده امری غیرقابل تردید و مسلم جلوه می کند. در این میان آنچه مهم است کیفیت مبارزه و نحوه مقابله با آن می باشد که کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی را داشته باشد. هدف پژوهش شناسایی عوامل اجتماعی بزهکاری و پیشگیری از آن در بین نوجوانان شهر کازرون می باشد. روش پژوهش حاضر، پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ترتیبی، که پایایی آن، 95 درصد محاسبه گردیده است. جامعه آماری را نوجوانان پانزده تا بیست سال شهر کازرون بر اساس فرمول کوکران، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای در بین نوجوانان بزهکار و غیربزهکار انجام شد و همچنین تجزیه و تحلیل با آزمون رگرسیون صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان را خانواده، مدرسه و محیط آموزشی، محیط و محله زندگی و کمبود امکانات فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان تشکیل می دهد. در این مقاله ما با این سوال می پردازیم که مهم ترین عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در شهر کازرون چه می باشد؟ مهم ترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در شهر کازرون چه می باشد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Affecting Juvenile Delinquency in Kazeroon City and Ways to Prevent Them

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Abdollahi 1
  • Farzad Hosseini 2
  • Yasin Motahhari Zadeh 3
1 Associate professor of criminal law and criminology department of Islamic Azad University, Bushehr Branch
2 Master's degree in criminal law and criminology of Islamic Azad University, Bushehr Branch(Corresponding Author)
3 PhD student of criminal law and criminology
چکیده [English]

Crime prevention is one of the essential requirements of social life, and considering the existence of delinquency and violation of social norms and their effects on the individuals' lives s and community, the fight against this phenomenon is indisputable and incontrovertible. Meanwhile, what is important is the quality of the fight and the way of fighting it, which has the lowest cost and the most efficiency. The purpose of the current research is to identify social factors of delinquency and delinquency prevention among adolescents in Kazeroon city. This is a survey research carried out using ordinal questionnaire technique whose reliability was calculated to be 95%. The statistical population of study consisted of 15-20 year old- adolescents of Kazeroon city.  Based on Cochran's formula, 379 cases of juvenile offenders and non-offenders were selected as research sample using multi-stage sampling method.  Additionally, data analysis was done using regression analysis. Findings of the research show that the most important social factors affecting juvenile delinquency are family, school and educational environment, life environment and neighborhood, and the lack of cultural and sports facilities for adolescents. In this paper, we seek to answer this question: What are the most important social factors affecting juvenile delinquency in Kazeroon city. What are the most important ways to prevent from juvenile delinquency in Kazeroon?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazeroon
  • Social Prevention
  • Juvenile Delinquency
  • Environment