عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

چکیده

عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی به پیامدهای جرمی معین، تصمیم گیری می کنند. عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزه کاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آن که افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزه کار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد. پرسش تحقیق این است که جایگاه و رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restorative justice in legal system in Iran and international criminal tribunal

نویسندگان [English]

  • GHolam Hosein Rezaei 1
  • Yasser SHakeri 2
1 Assistant professor of criminal law and criminology department of Islamic Azad University of Shiraz(Corresponding Author)
2 PhD student of criminal law and criminology and university instructor
چکیده [English]

Restorative justice is a process that thereunder parties regard to exam the certain criminal outcomes make some decisions. Restorative justice by various aspects differs from current criminal justice. First, it has most universal sight to criminal actions, rather than considering the crime as a mere offensive action, it believes that criminal persons offend not only her or his but offend society and victim. Second, it involves more people in counterview process against crime, in addition to criminal persons and government, victim and other people were involved in this process. Finally, this system assesses the success other gates. It rather than considers the level of imposed punishment, it assesses the restored or predicted damages. The challenge of this research is how position and approaches of restorative justice in Islamic Republic of Iran Regulation, especially, criminal proceeding regulations approved in 1392 and criminal international tribunal? This research is useful purposely and its matters has been codified by using of translated and compiled books and articles by library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • restorative justice
  • victim
  • criminal international tribunal
  • criminal proceeding regulations