جایگاه زنان در افغانستان از منظر حقوق بین الملل بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

10.22034/lc.2024.440875.1445

چکیده

با در نظر گرفتن ضرورت نقش آفرینی زنان در جوامع کمتر توسعه یافته مانند کشور افغانستان و تاکید بر ایجاد زیرساخت های قانونی جهت تضمین حقوق زنان در قرن حاضر، انعکاس رویکردهای نوین در حقوق بشر به وسیله مکانیزم های معاهده محور حقوق بین الملل یک بایسته غیرقابل انکار است. بر همین اساس، ضروری است تا ضمن شناسایی اولویت حق های موثر در حقوق زنان کشور افغانستان، فرآیند بومی سازی حقوق بشر در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم برابری جنسیتی، مشخص گردید که حقوق بشر یعنی حقوق زنان در کنار تضمین حقوق مردان، بنابراین نمی توان حقوق بشر را تنها برای مردان در نظر گرفت و آن را بر مبنای جنسیت بشر تخصیص داد. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بایستی حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان در جامعه افغانستان به عنوان اولویت های اساسی در تضمین مصادیق حقوق بین الملل بشر مورد شناسایی واقع شود و پس از آن است که، مرحله مقابله قانونی با خشونت بر علیه زنان به عنوان رهیافت نظری قابل ارزیابی خواهد بود و نمی توان بدون ایجاد ساختاری پایدار و معاهده محور به حمایت حقوقی از زنان در جامعه نائل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Position of Women in Afghanistan from the Perspective of International Human Rights

نویسندگان [English]

  • Mohsen Molaei Fard 1
  • Hadi Masoudifar 2
1 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Considering the need for women to play a role in less developed societies such as Afghanistan and emphasizing the creation of legal infrastructure to guarantee women's rights in the current century, reflecting new approaches in human rights through treaty-based mechanisms of international law is an impossible necessity. It is denial. Based on this, it is necessary to identify the priority of effective rights in women's rights in Afghanistan and evaluate the process of localization of human rights in this country. In the discussion of this connection, the current research, which was compiled using a descriptive-analytical method with the benefit of library studies, while examining the concept of gender equality, it was determined that human rights mean women's rights, along with guaranteeing men's rights, so human rights cannot be He considered it only for men and allocated it based on human gender. Also, in this research, it was determined that the right to education and the right to health of women in Afghan society should be recognized as the basic priorities in guaranteeing the examples of international human rights, and after that, the stage of legal confrontation with violence against women It can be evaluated as a theoretical approach and legal protection of women in the society cannot be achieved without creating a stable and treaty-based structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Human Rights
  • Afghanistan
  • Women's Rights
  • Right to Health