مسئولیت زیست محیطی شرکت های چندملیتی در صنعت نفت با تاکید بر اصل «پرداخت آلوده ساز»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

10.22034/lc.2023.425532.1411

چکیده

افزایش بهره مندی از مناطق دریایی و آبراهه های بین المللی در استخراج، تولید و حمل و نقل نفت منجر به بروز نگرانی های جدی در قبال اعمال مکانیزم های پیش دارنده حقوقی-زیست محیطی جهت حفظ و نگهداری از محیط زیست دریایی شده است. در این راستا تاکنون مسئولیت بین المللی درخصوص محیط زیست و آسیب های احتمالی بر آن تنها متوجه تعهد دولت ها بوده است و این در حالی است که عملا بهره برداری از دریا و محیط آن توسط شرکت های چندملیتی صورت می پذیرد. بر این اساس، در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تنظیم گردیده است این سوال اصلی مطرح می باشد که آیا انتقال مسئولیت از دولت ها به شرکت های چندملیتی ممکن است؟ و اصل «پرداخت آلوده ساز» چگونه می تواند به تحکیم مسئولیت پذیری زیست محیطی شرکت های چندملیتی در صنعت نفت کمک نماید؟ در بحث این ارتباط مشخص شد که دولت ها توانسته اند با بلوک ساختن حساب مالی شرکت های متهم به خسارت های زیست محیطی دریایی از طریق مکانیزم های موجود در اداره خزانه داری ملی، جبران خسارت را امکان پذیر نموده و به تبع آن اعمال اصل پرداخت آلوده ساز در خسارت زدایی از صنعت نفت را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Responsibility of Multinational Companies in the Oil Industry with Emphasis on the "The Principle of Paying the Polluter"

نویسندگان [English]

  • Hadi Masoudifar 1
  • Fatemeh Naeimi Shamel 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
2 Master's student in private law, Islamic Azad University, Damghan branch, Damghan, Iran
چکیده [English]

Increasing the use of marine areas and international waterways in the extraction, production and transportation of oil has led to serious concerns regarding the application of preventive legal-environmental mechanisms to preserve and maintain the marine environment. In this regard, so far the international responsibility regarding the environment and possible damage to it has only been towards the commitment of the governments, and this is while the exploitation of the sea and its environment is actually done by multinational companies. Based on this, in this research, which is organized in a descriptive-analytical method, the main question is whether it is possible to transfer responsibility from governments to multinational companies. And how can the "polluter pays" principle help to strengthen the environmental responsibility of multinational companies in the oil industry? In the discussion of this relationship, it was found that the governments have been able to block the financial accounts of companies accused of marine environmental damage through the mechanisms available in the National Treasury Department, and as a result, they have made it possible to apply the principle of paying the polluter in compensation. Provide environmental protection in the oil industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Waterways
  • Marine Environment
  • International Responsibility
  • Environmental Damages