مقابله با «عادی سازی روابط» با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل: تعهدات و ظرفیت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/lc.2023.166556

چکیده

بعضی از کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا، بعضاً، از طریق انعقاد توافق با رژیم صهیونیستی، به صورت علنی، درصدد برقراری روابط عادی با این رژیم برآمده ­اند. سطور پیش رو به بررسی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین­ الملل پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و منابع به روش کتابخانه ­ای گردآوری شده ­اند. نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل گزاره ­های حقوقی بین ­المللی استدلال کرده است که با توجه به این که قاطبه این کشورها، عضو سازمان همکاری اسلامی هستند، هرگونه اقدام آن­ ها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مغایر با رسالت سازمان همکاری اسلامی است و افزون بر مسئولیت آن کشورها، مسئولیت سازمان بین­ المللی یاد شده را دربردارد. مقاله پیش رو با نگاهی کارکردگرایانه، پیشنهادی ارائه کرده و آن، این است که در وضعیتی که سازمان همکاری اسلامی نتوانسته است به اهداف خود از جمله احقاق حقوق فلسطینیان نائل آید، کنفرانس بین ­المللی وحدت اسلامی بستر مناسبی برای تکوین و احراز حقوق بین ­الملل عرفی در میان کشورهای اسلامی فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dealing with the "Normalization of Relations" with the Zionist Regime from the Perspective of International Law: Obligations and Capacities

نویسنده [English]

  • Mohammad Setayesh Pur
Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Some countries of West Asia and North Africa, sometimes, through concluding an agreement with the Zionist regime, have publicly tried to establish normal relations with this regime. The following lines examine the normalization of relations with the Zionist regime from the perspective of international law. The research method is descriptive-analytical and the sources have been collected by the library method. This article has argued through the analysis of international legal propositions that considering the fact that these countries are members of the Organization of Islamic Cooperation, any action they take to normalize relations with the Zionist regime is contrary to the mission of the Organization of Islamic Cooperation and in addition to the responsibility of those countries, it includes the responsibility of the mentioned international organization. The following article has presented a proposal with a functionalist perspective, and that is that in a situation where the Organization of Islamic Cooperation has not been able to achieve its goals, including the rights of the Palestinians, the International Conference of Islamic Unity is a suitable platform for the development and realization of international rights. It has provided customary international law among Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zionist Regime
  • Palestine
  • Organization of Islamic Cooperation
  • International Islamic Unity Conference