فرآیند دادرسی مالیاتی در حقوق موضوعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.165835

چکیده

نظام مالیاتی از دو جزء عمده تعیین و وصول مالیات تشکیل می‌شود که دادرسی مالیاتی و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از مهم ترین بخش‌های نظام مالیاتی در مرحله وصول مالیات محسوب می‌شود. فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از مختصات یک رسیدگی بهینه دور می‌کند و این دور بودن رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب بروز اختلافات بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و متعاقباً سبب طرح پرونده‌های مالیاتی در مراجع دادرسی (اداری، شبه قضایی و قضایی) می‌گردد. قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تأمین نیازمندی‌های عمومی وضع گردیده و برای این که دستگاه مالیه و مأمورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام دهند و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تأمین کنند، قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه‌ای را به آنان اعطاء کرده، اما به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حال که به موضوع فوق توجه داشته لیکن تمهیداتی را در مقام حمایت از مؤدیان در جریان دادرسی مالیاتی برای حفظ حقوق ایشان و رعایت اصول دادرسی عادلانه مقرر نکرده باشد. بنابراین تصمیم گیری عادلانه در دادرسی مالیاتی منوط به رعایت یک سری اصول و قواعد در روند دادرسی می‌باشد تا با رعایت این اصول باعث ترسیم چهارچوبی معین در تشخیص رفتار عادلانه از رفتار ناعادلانه در دادرسی ضمن ترسیم نظام مالیاتی کارآمد شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Tax Proceedings in the Subject Law of Iran

نویسنده [English]

  • Saba Nabati
Master of Public Law, Farabi Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The tax system consists of two main components: tax determination and tax collection, and tax proceedings and tax dispute authorities are considered to be the most important parts of the tax system in the tax collection phase. The lack of tax information, the complexity and lack of transparency of the laws make the type of tax collection far from the coordinates of an optimal collection, and this distance of tax collection from an optimal collection causes disputes between taxpayers and the tax affairs organization and subsequently causes tax cases to be filed in judicial authorities (Administrative, quasi-judicial and judicial). Tax laws are established with the aim of collecting taxes to meet public needs, and in order for the tax system and its officials to perform this important task in an optimal way and to provide the funds necessary for the maintenance and survival of the government, the legislator has assigned special duties and powers granted to them, but it seems that Iran's tax system, while paying attention to the above issue, has not established measures to protect taxpayers during tax proceedings in order to protect their rights and observe the principles of fair proceedings. Therefore, fair decision-making in tax proceedings depends on the observance of a series of principles and rules in the proceedings, so that by observing these principles, we can draw a certain framework in distinguishing fair behavior from unfair behavior in the proceedings, while drawing an efficient tax system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax
  • Tax Proceedings
  • Supreme Tax Council
  • Tax Authorities
  • Taxpayers