بازجستی بر پلیس جامعه محور و نقش آن در عدالت ترمیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.165326

چکیده

عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلـیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتارکرامت مدار با بزه دیدگان است. در مقاله پیش رو از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Community-Oriented Police and its Role in Restorative Justice

نویسنده [English]

  • Sayyed Sajjad Razaghi Mousavi
Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Restorative justice as a model that has gained a special place in different systems alongside the traditional criminal justice model, has multiple goals including repairing the damage suffered by the victim, reconciliation between the victim and the criminal, and restoring the fragmented cohesion in the society. As a result, it follows the crime. Achieving the goals of restorative justice requires the existence of actors who, while familiar with the foundations and goals of restorative justice, also believe in its principles. Undoubtedly, the police, as one of the most important institutions responsible for responding to criminal phenomena and as the first institution referred by victims after a crime, plays an important role in the implementation of rehabilitation programs. The success of the police in this way requires changes in the structure and also a change in the attitude of the police. Changing the strategy from violent policies to participation-oriented criminal policies and also moving in the direction of community-oriented police model governance are among these requirements. On the other hand, the implementation of rehabilitation programs in the police organization requires the trust of the victims in the police as well as dignified behavior towards the victims. In the following article, descriptive-analytical method and library studies are used as work tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative Justice
  • Criminal Mediation
  • Criminal Justice
  • Community-Oriented Policing