چگونگی اعمال نظارت بر نحوه عملکرد بنیاد مستضعفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، آمل، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، آمل، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

10.22034/lc.2023.163264

چکیده

در اکثر نظام­ های حقوقی کنونی دنیا تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان­ های حکومت مرکزی هستند، برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده ­اند. این سازمان ­ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسائل سیاسی دارند می­ باشند، البته در این خصوص الگوی همسانی وجود ندارد. مؤسسات عمومی غیردولتی در کشور ما نیز از جمله این سازمان­ ها می ­باشند که به منظور انجام خدماتی که جنبه عمومی دارند ایجاد شده ­اند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران با تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1366 مورد شناسایی قرار گرفتند و فعالیت رسمی این مؤسسات پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی در سال 1373 گسترش یافت. طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مؤسسات و نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می ­گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. با توجه به مستندات قانونی می ­توان گفت که این نهاد حقوقی در منشأ ایجاد، به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد گردید یعنی به موجب قانون به معنای اخص و در صورتی که برخی از مؤسسات با کارویژه­ های عمومی و دارا بودن سایر ویژگی ­های مؤسسات عمومی غیردولتی توسط نهادهای دیگری نظیر دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... ایجاد گردند، قاعدتاً تحت این عنوان شناخته نمی شوند. از ویژگی­ های ماهوی این نهادها که مبتنی بر هدف آن قابل تعریف است، عهده دار بودن وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند و از طرف دیگر در پی مقاصد انتفاعی نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Supervise the Operation of the Mustazafaan Foundation

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mahdi Razavi 1
  • Davood Ghasemi 2
  • Hamed Sarvi 3
1 Master of Public Law, North Amol Non-Profit University, Amol, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Public Law, North Amol Non-Profit University, Amol, Iran
3 PhD student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

In most of the current legal systems of the world, institutions that have a separate personality from the central government organizations have been created  to administer public duties. These organizations are effective tools for the central government in order to carry out specialized executive and general tasks that require independence and distance from political issues, although there is no uniform model in this regard. Non-governmental public institutions in our country are also among these organizations that were created to provide services that are public. Public non-governmental institutions and organizations in Iran were identified with the approval of the country's public accounting law in 1987, and the official activity of these institutions expanded after the approval of the law on the list of non-governmental public institutions in 1994. According to Article (3) of the Civil Service Management Law approved in 2007 non-governmental institutions and public institutions are specific organizational units that have legal independence and were established with the approval of the Islamic Council and receive more than 50% of their annual budget from non-governmental sources. It is responsible for duties and services that are public. According to the legal documents, it can be said that this legal entity was created in the origin of the law approved by the Islamic Council, that is, according to the law in the special sense and in the case that some institutions with general functions and having other characteristics Public non-governmental institutions created by other institutions such as the government, the Supreme Council of Cultural Revolution, etc., are not usually recognized under this title. One of the essential features of these institutions, which can be defined based on its purpose, is to be in charge of duties and services that are public, and on the other hand, they do not pursue profit-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature
  • Public Institutions
  • Non-Governmental
  • The Mustazafaan Foundation