بررسی رابطه بین تراکم جمعیت و جرم شناسی در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2023.160279

چکیده

 
ازدیاد جمعیت، تراکم شهرها و صنعتی شدن هر چه بیشتر جوامع، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد. از آن جا که پیامدهای مثبت مقبولیت فراوان و پیامدهای منفی متولی کمتری دارند، پیامدهای منفی پدیده های فوق الذکر باری سنگین تر از پیامدهای مثبت بر دوش مسئولان جامعه می گذارند. جرم پیامدی منفی است که بر رفاه افراد، خانواده ها و جوامع تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تحلیل رابطۀ بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در شهر اهواز است. این پژوهش کاربردی است و با روش های توصیفی-تحلیلی و همبستگی انجام شده است، جامعه آماری این پژوهش دویست نفر از شهروندان مناطق مختلف شهر اهواز هستند، روش جمع آوری داده و اطلاعات پرسشنامه هایی است که پژوهشگران با توجه به پاسخ شهروندان اهوازی به دست آورده و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای جانبی SPSS و CASE  به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. مهم ترین نتایج حاصله نشان می دهد که تراکم جمعیت شهر اهواز در ارتکاب جرایم این شهر موثر بوده و در بسیاری از موارد این شلوغی و ازدحام جمعیت باعث افزایش جرایم می شود مخصوصاً جرایمی مثل سرقت، جیب بری، کیف قاپی، خشونت گرایی، اعتیاد جوانان و... مهم ترین نهادهائی که می توانند در جهت پیشگیری از جرایمی که ساختار و کالبد فیزیکی شهر اهواز بر آن ها تأثیر داشته اقدامات موثر و مفیدی انجام بدهند عبارتند از شهرداری و مسکن و شهرسازی با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی در جهت بهبود وضعیت فیزیکی شهر اهواز و گرفتن فرصت ارتکاب جرم از بزهکاران در اثر تراکم جمعیتی این شهر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Population Density and Criminology in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Hamid Ayadeh pur 1
  • Ali Salehi 2
  • Sadegh Fetili 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Educational Psychology, Lecturer at Ahvaz Scientific and Applied University, Ahvaz, Iran
3 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

 
The increase in population, the density of cities and the industrialization of more and more societies have positive and negative consequences. Since the positive consequences have a lot of acceptability and the negative consequences are less important, the negative consequences of the above-mentioned phenomena place a heavier burden on the shoulders of the society officials than the positive consequences. Crime is a negative consequence that affects the well-being of individuals, families and communities. The purpose of this research is to analyze the relationship between population density and the rate of crimes committed in the city of Ahvaz. This research is practical and has been done with descriptive-analytical and correlational methods. The statistical population of this research is 200 citizens from different regions of Ahvaz city. The collection of data and information is from the questionnaires that the researcher obtained according to the answers of the citizens of Ahvazi, and the data was analyzed using geographic information system and SPSS and CASE software. The most important results show that the population density of the city Ahvaz has been effective in committing crimes in this city, and in many cases, this crowding causes an increase in crimes, especially crimes such as theft, pickpocketing, violence, youth addiction and etc. The most important institutions that can prevent Among the crimes that have been affected by the physical structure of Ahvaz city, effective and useful measures should be taken by the municipality, housing and urban planning in cooperation with other cultural institutions in order to improve the physical condition of Ahvaz city and to take the opportunity to commit crimes from criminals due to the population density of this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Population Density
  • Ahvaz
  • Physical Body
  • Guilty person