اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه غیرانتفاعی ادیب مازندران، مازندران، ایران (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خمین، خمین، ایران

10.22034/lc.2023.160277

چکیده

ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری، جایگاه و اهمیت خاصی دارند و تحصیل دلیل به معنای به دست آوردن و ساختن دلیل است که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرآیند دادرسی کیفری مطرح بوده و بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و یا اثبات بی‌گناهی وی و در نتیجه اجرای مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اعلام برائت و بی‌گناهی وی، ممکن نخواهد بود. در امور کیفری، دلایل از قبل آماده نمی‌شوند، بلکه بعد از واقعه مجرمانه باید در پی جمع آوری آن‌ها بود. مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در مقام تحصیل دلیل و به منظور صیانت از حقوق افراد و کرامت انسانی آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، علاوه بر احترام به اصل برائت، حق استفاده از معاضدت وکیل، تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال متهم، حق برخورداری از حق سکوت و ترافعی بودن دادرسی است. در این راستا احترام به حقوق دفاعی متهم به مفهوم صیانت از حقوق افراد و احترام به جایگاه انسانی بشر است و نقض این حقوق، لطمه به کرامت انسانی می‌زند و موجب نادیده انگاشتن حقوق افراد، عدول از اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل ادله می‌شود که در نهایت، ادله اکتسابی‌ای را که با عدم رعایت این حقوق دفاعی متهم به دست آمده است، بی اعتبار و غیرقابل پذیرش جلوه می‌دهد. بنابراین دلایل مورد استناد باید معتبر و با شیوه‌های قانونی تحصیل شوند و از توسل به دلایل غیرمعتبر که با شیوه های غی قانونی تحصیل می‌شوند، خودداری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles Governing the Study of Evidence in Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammadi 1
  • Soheyla Moradi GHaleh 2
  • Mohammadmahdi Heydari 3
1 Master of private law, Islamic Azad University, Ilam Science and Research Unit, Ilam, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology, Adib Mazandaran Non-Profit University, Mazandaran, Iran (Corresponding Author)
3 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Khomein Research Sciences Unit, Khomein, Iran
چکیده [English]

Evidence in lawsuits, especially in criminal lawsuits, has a special place and importance, and gathering evidence means obtaining and creating evidence, which is considered as one of the most important elements of the criminal proceedings process, and without it, the possibility of attributing criminal behavior to the perpetrator or It will not be possible to prove his innocence and, as a result, to carry out the punishment and protective and educational measures or declare his innocence. In criminal matters, reasons are not prepared in advance, but after the criminal event, they should be collected. The most important defense rights of the accused, which should be taken into consideration in order to protect the rights of individuals and their human dignity, in addition to respecting the principle of acquittal, the right to use the assistance of a lawyer, to explain the accusation, to prohibit insinuations and omissions of the accused, the right to have It is the right to remain silent and impartial in the proceedings. In this regard, respect for the defendant's defense rights is related to the concept of protecting the rights of individuals and respecting the human status of human beings, and the violation of these rights harms human dignity and leads to ignoring the rights of individuals, deviating from the principle of legality and legitimacy in the acquisition of evidence, which in the end, makes the evidence obtained by not observing the defense rights of the accused invalid and inadmissible. Therefore, the cited reasons should be valid and studied with legal methods and refrain from resorting to invalid reasons that are studied with illegal methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Studying the Evidence
  • The Accused
  • Proving the Crime
  • Attributing the Crime
  • Discovering the Truth