فسخ قرارداد به عنوان طریق جبرانی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.160272

چکیده

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، ضمانت اجراهای مختلفی را در خصوص نقض قرارداد پیش بینی نموده است. در مقاله حاضر، یکی از مهم ترین این ضمانت اجراها، یعنی فسخ قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قراردادهای بیع بین المللی، فسخ آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده در پی دارد. از طرفی حفظ و اجرا قرارداد به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نظام های حقوقی و کنوانسیون بیع مورد پذیرش است، لذا استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه می باشد. گاه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد می توان نقض قرارداد را پیش از فرا رسیدن موعد اجرا پیش بینی نمود. کنوانسیون در این ارتباط نهاد نقض متوقع را مقرر و برای آن ضمانت اجرای تعلیق یا فسخ قرارداد پیش بینی نموده است. بررسی فسخ قراردادهای اقساطی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث می باشد. نظریه شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و حقوق کشورهای خارجی، استفاده از آراء دادگاه های خارجی و دیوان های داوری بین المللی، بیان موضع اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، جایگاه ممتازی در این مقاله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avoidance as a Compensatory Way to the International Convention on the International Sale of Goods (CISG) (Comparative study)

نویسنده [English]

  • mohammad mahdi asadi
PhD student in international trade and investment law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
CISG has provided various types of Remedies for breach of contract. In this article, one of the most important remedies, namely avoidance of the contract, has been investigated. In international contracts, avoidance has many adverse effects and consequences for the infringing party. On the other hand, maintaining and enforcing the contract is accepted as a principle accepted in the legal systems and CISG, so the use of this remedies is limited to specific and special conditions. Sometimes, according to the circumstances prevailing in the contract, it is possible to anticipate a breach of contract before the due date. In this regard, the Convention provides for the institution of Anticipatory Breach and provides for a remedy of suspension or avoidance of the contract. An examination of the avoidance of installment contracts is another issue. The theory of the Consultative Council of the Convention on the International Sale of Goods, a comparative study of the legal systems and laws of foreign countries, the use of the opinions of foreign courts and international arbitration courts, the statement of the position of the principles of international commercial contracts (UNIDROIT) and the principles of European contract law, has special position in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avoidance
  • Fundamental Breach
  • Additional Period
  • Anticipatory Breach
  • Installment Contracts