امکان‌سنجی استناد به تئوری تعدیل در حقوق ایران به ‌عنوان راهکاری در تعذر قراردادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.159596

چکیده

نظام حقوقی ایران در مواجهه با تعذر قراردادی سه راه‌حل «انحلال قهری»، «انحلال ارادی» و «تعلیق» را مطرح نموده است. راهکارهای مذکور در بعضی از مواقع نه تنها مطلوب نبوده بلکه به متضرر شدن متعاقدین می انجامد. به‌عنوان نمونه متعاقدین در قراردادهای مستمر بخشی از سرمایه خود را صرف می‌نمایند تا هدف آن‌ها که اجرا شدن قرارداد است، محقق شود. در چنین وضعیتی، اعتقاد به انحلال یا تعلیق قرارداد به بی حاصل شدن هزینه های مزبور می انجامد. برای حل این مشکل در حقوق ایران، آیا می‌توان به تئوری تعدیل استناد کرد؟ مقاله حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و شرایط تعذر و همچنین اقسام تعدیل در حقوق ایران، به سوال مزبور پاسخ خواهد داد. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که امکان استناد به تئوری تعدیل در مواجهه با تعذر وجود دارد؛ زیرا بررسی اقسام تعدیل نشان می‌دهد که همه اقسام آن قابلیت اجرا شدن را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Referring to Adjustment Theory in Iranian Law as a Solution in Contractual Excuse

نویسندگان [English]

  • Roshan Ali Shekari 1
  • Sayyed Mostafa Milani 2
1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The Iranian legal system, with its contractual conflict, has proposed three solutions: "forced  Dissolution", "voluntary dissolution" and "suspension". The above-mentioned methods are not only undesirable in some cases, but also harm the contractors. For example, contractors in continuous contracts merely invest part of their capital in order for their goal to be realized. In such a situation, the belief in the dissolution or suspension of the contract leads to the non-receipt of such costs. To solve this problem in Iranian law, can the adjustment theory be invoked? Relying on descriptive-analytical method, the present article will answer this question while examining the concept and conditions of excuse as well as the types of adjustment in Iranian law. The results of this study indicate that it is possible to invoke the theory of moderation in the face of excuses; because the examination of the types of adjustment shows all types of which can be implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excuse
  • Adjustment Theory
  • Excuse Solutions
  • Types of Adjustment