صلاحیت واقعی قوانین کیفری از منظر حقوق اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.158499

چکیده

صلاحیت واقعی یکی از صلاحیت های چهارگانه ای است که در حقوق جزا بحث می شود، یعنی اگر کسی در خارج از کشور مرتکب جرایم علیه منافع واقعی و حیاتی کشور شود تحت صلاحیت واقعی قرار می گیرد، از مباحث نوظهور است و در اسلام سابقه ای ندارد، فقها نیز در کتاب های فقهی از آن بحث نکرده اند ولی در آیات قرآن و سیره عقلاء و متشرعه، مواردی وجود دارد که صلاحیت واقعی را توجیه می کند. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال ها است که آیا از ادله لفظی مانند کتاب و سنت می توان مشروعیت صلاحیت واقعی را استنباط کرد؟ آیا حاکم شرع بر اساس مصالح اسلام می تواند قوانینی برای جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور وضع نماید؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی صورت پذیرفته است و عقیده بر این است که اعمال صلاحیت واقعی از نظر شرعی نه تنها منعی ندارد بلکه مورد تاکید و تایید شرع مقدس اسلام هست  و مسلمانان بر اساس تکالیف دینی، مؤظف اند در مقابل هر گونه اعمالی که سبب تزلزل بنیان حاکمیت اسلامی شود و به منافع عالی و حیاتی کشور صدمه وارد نماید مبارزه کنند که از جمله آن جرایم تحت صلاحیت واقعی است که اساس و واقعیت یک کشور را به مخاطره می اندازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Real Competency of Criminal Laws from the Perspective of Islamic Law

نویسندگان [English]

  • Mostafa Karami Pour 1
  • Mona Rajabzade Baghi 2
1 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Al-Mustafa Al-Alamiya Society, Qom, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology, Tolo Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

 
Real competency is one of the four competencies that are discussed in criminal law, that is, if someone commits crimes against the real and vital interests of the country outside the country, he /she is under real competency. It is an emerging issue and has no precedent in Islam. Jurists have not discussed it in jurisprudence books, but in the verses of the Qur'an and the way of the wise and the Shari'a, there are cases that justifying the real competency. This research aims to answer these questions: Is it possible to infer the legitimacy of real competence from verbal evidence such as books and traditions? Can the ruler of Sharia, based on the interests of Islam, establish laws for crimes committed by foreigners abroad? The current research is done in a descriptive-analytical way, and the opinion is that the exercise of real competency is not only not prohibited from the point of view of Sharia, but it is emphasized and approved by the Holy Sharia of Islam, and Muslims are obligated according to their religious duties against any actions that cause the foundation of Islamic sovereignty to be shaken and harm the supreme and vital interests of the country to fight, which is one of those crimes under real competency that endangers the foundation and reality of a country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Competency
  • Universal Competency
  • Vital and Fundamental Interests
  • Islamic Law
  • Sharia Evidences