مروری جامعه‌شناختی و جرم شناختی نسبت به پدیده روسپیگری در نظام بین‌الملل و ایران با تأکید بر آموزه‌های جرم‌شناسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.157775

چکیده

پدیده روسپیگری یکی از موضوعاتی ست که علیرغم پیشینه‌ای به قدمت بشریت، هنوز به‌عنوان یکی از معضلات جوامع انسانی در سطح نظام بین‌الملل مطرح است که از این قاعده فراگیر ایران نیز مستثنی نیست. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این آسیب اجتماعی در کانون توجه قرار می‌گیرد و امری ضدارزش و بالتبع ضدقانون محسوب می‌شود. گسترش آسیب‌های جرم شناختی و جامعه‌شناختی همانند پدیده دلالی گری به نام «خاله» و ارائه‌های وارونه از قوانین شرعی «امر صیغه موقت» در جهت تبادل اقتصادی و مالی به‌عنوان پوششی شرعی و قانونی در جهت صنعت غیرمدون روسپیگری شکل‌گرفته در ایران در قالب فضای مجازی و برخی دیگر آسیب‌ها و امثالهم از آثار سوء این قضیه است. در مقاله حاضر در پی این سؤال هستیم که مهم‌ترین عوامل جامعه‌شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم روسپیگری در جوامع می‌شود چیست؟ با رویکردی توصیفی و درعین‌حال تحلیلی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات به‌صورت اسنادی در پی یافتن پاسخی متناسب برای این سؤال هستیم. یافته‌ها نشان می‌دهد پدیده روسپیگری که از منظر آموزه‌های دینی و جرم‌شناسی اسلامی معادل قاعده «المشهورة بالزنا» است خصوصاً در ایران به مرز پاندمی نزدیک‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological and Criminological Review of the Phenomenon of Prostitution in the International System and Iran with Emphasis on the Teachings of Islamic Criminology

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammadreza Mousavifard 1
  • Asad Akhzari Fard 2
  • Ali Mardan Ahmadi 3
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The phenomenon of prostitution is one of the issues that, despite a history as old as humanity, is still raised as one of the problems of human societies at the level of the international system, and Iran is not an exception to this general rule. According to the ideological approach of the governing and political system in Iran, this social harm is in the center of attention and is considered an anti-value matter and therefore against the law. The spread of criminological and sociological harms such as the brokering phenomenon called "Khaleh" and the inverted presentation of the Sharia laws of "temporary concubine" in the direction of economic and financial exchange as a Sharia and legal cover for the non-codified industry of prostitution formed in Iran in the form of cyberspace and Some other injuries are the bad effects of this case In this article, we are looking for the question that what are the most important sociological and criminological factors that cause the spread of the sinister phenomenon of prostitution in societies? With a descriptive and at the same time analytical approach, using the method of collecting information in the form of documents, we are seeking to find a suitable answer for this question. The findings show that the phenomenon of prostitution, which is equivalent to the rule of "famous adultery" from the point of view of religious teachings and Islamic criminology, especially in Iran, is getting closer to the border of pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prostitution
  • Islamic Criminology
  • Sociology
  • Criminology
  • Temporary Marriage