جایگاه مأمورین امنیتی انگلستان در کشف جرایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مترجم و مدرس دانشگاه (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lc.2022.157210

چکیده

ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم ­شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم ­های گسترده­ اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ­ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می ­باشند. سازمان­ های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده ­اند، اولین دسته سازمان­ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان­ های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته­ دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته­ اول در ارتباط هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of British Security Officers in the Detection of Crimes

نویسندگان [English]

  • Zahra Vahabi 1
  • Arash Razmi 2
1 PhD student in criminal law and criminology, translator and university lecturer (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Fear of crime has always been considered as a category at the first level of criminological research in England. In this article, which is written with a descriptive and analytical approach and with the aim of investigating the mechanisms used to detect crimes and maintain the internal and international security of the United Kingdom, it seeks to answer the main question whether there are coherent mechanisms for this purpose in the law of England. What is the position of the responsible organizations and how to apply the laws to detecting crimes in this country? The efforts of the authorities in this country to control crime and also to increase the sense of security in the society is exemplary. Regardless of the police and judicial system, the extensive information systems in this country play a prominent role in detecting and controlling crimes. The relevant organizations in this country are made up of two main parts, the first category is the organizations that are somehow under the supervision of the government, such as MI5, MI6, GCHQ and the police organization of this country, and the second category is The title of independent institutions can be identified, such as the Intelligence and Security Service of the Parliament or the SOCA organization and its replacements, which are fully connected with the first category organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Detection
  • Spy
  • Security
  • England
  • Police