استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های دین مبین اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.156484

چکیده

 
اصل استقلال قضایی عمدتا بدین گونه تعریف می شود که قوه قضاییه و قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تاثیرپذیری های بیرونی اعلام رای کرده و بر اساس قانون و واقعیت به صدور حکم بپردازند؛ رعایت اصل استقلال قضات در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران در تشکیلات قضایی تصریح شده دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان در مقابل تعدیاتی است که حقوق آن ها را با تهدید مواجه می‌سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از روند دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی، با رعایت اصل تفکیک قوا است. اکنون، به تبیین مفهوم استقلال، استقلال فردی قضات و استقلال ساختاری قوه قضائیه، به بررسی وضعیت استقلال در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. در این مقاله با  توجه به ماهیت موضوع، با روش تحلیلی-توصیفی، تلاش گردیده تا وضعیت این اصل در نظام حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و دین اسلام مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالات موجود در این رابطه از جمله چیستی مفهوم استقلال قضایی، مبانی و گستره این اصل پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Independence of Judges in the Legal System of the Islamic Republic of Iran in the Light of the Teachings of Islam

نویسندگان [English]

  • Mohammad Setayesh Pur 1
  • Fatemeh Zahra Asian 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 Master's student in Public Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
The principle of judicial independence is mainly defined in such a way that the judiciary and judges declare their votes freely and independently from outside influence and influences and issue judgments based on the law and reality; Observance of the principle of independence of judges in international documents and the Constitution of Iran in the judicial system is specified by the judicial system as a Citizens' complaint authority against violations that threaten their rights. The independence of the judiciary is the main condition for the correct performance of the duties of the judges and not deviating from the method of fair proceedings. The basic condition for achieving judicial independence is the independence of the judiciary from other government institutions, observing the principle of separation of powers. Now, we will explain the concept of independence, the individual independence of judges and the structural independence of the judiciary, and examine the status of independence in international documents and the legal system of Iran. In this article, according to the nature of the subject, with analytical-descriptive method, an attempt has been made to examine the status of this principle in Iran's legal system by looking at international documents and Islamic religion, and to the questions in this regard, including what is the concept of independence, Jurisprudence, foundations and scope of this principle should be answered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Independence
  • Fair Trial
  • Constitutional Law