میانجیگیری، نظام عدالت مشارکتی، نسل سوم نظام عدالت کیفری و حقوق اطراف دعوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور مرکز رشت، رشت، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2022.156210

چکیده

 
بعد از نظام مبتنی‌بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال‌های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن‌شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می‌توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت‌دادن بزه‌دیدگان و بزه‌کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه‌کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانون‌گذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می‌کند یعنی مشارکت را در حال گسترش‌دادن می‌خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ‌تر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation, Participatory Justice System, Third Generation Criminal Justice System and The Rights of Parties the Lawsuit

نویسندگان [English]

  • Sadegh Fetili 1
  • Mohammad Fetili 2
  • Ebrahim Moghaddam 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
2 Master of English Language Teaching, Payam Noor University, Rasht Center, Rasht, Iran (Corresponding Author)
3 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Ahvaz University of Science and Technology, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

After the system based on correction and treatment and the failure of the prison project, the second generation of punishment came into being, which was introduced as the system of restorative justice but in recent years, the third generation of punishment called participatory  justice has been discussed and accepted in legal meetings and doctrine, but with the clarification of the policy of restorative and participatory justice, the speed of desire towards it has become greater and more successful and in the Code of Criminal Procedure adopted in 2013, in several articles the discussion of mediation and resolving the chapter of lawsuits has been mentioned, And this point of view is even mentioned in the Islamic Penal Code approved in 2013 under different headings, which can be referred to as alternative punishment of imprisonment and semi-liberty system. Because the involvement of victims and offenders in criminal matters will be a kind of participation in punishment and participation of the rehabilitation of the offender and return of the third side of the criminal justice system to society. In general expression when the legislator uses the title  and the word “Can” it means that it wants to expand the participation, which has become more detailed in the law on reducing prison sentences.                                                                                                   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Procedure
  • Victims
  • Offenders
  • Criticisms
  • Challenges