خطرات اولویت یافتن مسائل مادی در مشاغل حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.155863

چکیده

بی شک انسان بر اساس اولویت خویش انتخاب می کند، انسان ناگزیر از توجه به بعد جسمانی و احتیاجات واقعی است، شخص عاقل کسی است که به همه شئون زندگی توجه کند. شایسته است که اولویت یک انسان رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باشد نه صرف رسیدن به امیال نفسانی و بهره‌مندی از موهبات مادی. اولویتی که به انسان نشاط و انگیزه ببخشد و او را از شقاوت و پوچی نجات دهد و از راه درست انسان را به مسئولیت پذیری و تقوا رهنمون شود. با توجه به خطراتی که اولویت یافتن مسائل مادی در رسیدن به شقاوت ابدی دارد می‌توان با خطرات این امر در جامعه و افراد اشاره داشت و به این موضوع نیز پرداخت که از بین مشکلات مالی و ضعف ایمان و اعتقادی کدام یک ما را به این اولویت می رساند. هدف از این پژوهش تحلیلی-توصیفی برشمردن علل مادی شدن و خطرات آن در مشاغل حقوقی و رسیدن به راهکاری در سایه جهان بینی توحیدی برای گریز از این مادی گرایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dangers of Prioritizing Financial Issues in Legal Professions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Setayesh Pur 1
  • Maryam Faraji Tark 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 Master's student in Public Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Undoubtedly, man chooses according to his priority, man is bound to pay attention to the physical dimension and real needs, a wise person is the one who pays attention to all aspects of life. It is appropriate that a person's priority should be to achieve mundane happiness and happiness that belonging to the future world, not just to achieve carnal desires and benefit from material gifts. A priority that gives vitality and motivation to human beings and saves them from cruelty and emptiness, and guiding human beings to responsibility and piety in the right way. Given the dangers that prioritize material issues over achieving eternal misery, we can point to the dangers of this in society and individuals, and also address the issue of which of the financial problems and the weakness of faith and belief will lead us to this priority. The purpose of this descriptive-analytical study is to enumerate the causes of materialization and its dangers in legal professions and to reach a solution in the shadow of the monotheistic worldview to escape from this materialism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worldview
  • Materialism
  • Justice
  • Priority
  • Faith