شرایط قانونی و ابعاد حقوقی و کیفری مالکیت فکری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2022.155292

چکیده

مالکیت فکری مفهوم نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. از گذشته های بسیار دور تاکنون اختراعات و ایده های بسیاری خلق شده اند و خالقان آن ها برای آن که آثارشان به سرقت نرود همیشه به دنبال راهکارهای حمایتی بوده اند و گاهاً بعضی از مبتکرین و مخترعین برای آن که آثارشان به سرقت نرود از اعلام آن ها صرفنظر کرده و مخفی نگه داشته بودند. به همین دلیل در ابتدا دولت ها در قوانین داخلی خویش دست به تحولی در تدوین قوانین جدید در این باب زدند و بعد از آن در سطح جهانی دولت ها معاهدات و توافق های بین المللی را منعقد نمودند و این نیاز آنچنان آشکار بود که سازمان جهانی مالکیت فکری شکل گرفت و قوانینی حمایتی در این زمینه وضع نمود تا از حقوق مخترعین و مبتکرین حمایت نماید. در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی های نو و اقتصاد دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه و پیشترفت ملل محسوب می شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحدهای تحقیق و توسعه، یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است و کشور با ایجاد حق انحصاری برای اختراعات و نوآوری ها سعی می کند تا هزینه های تحقیق و توسعه دوباره عاید صاحب فکر شود. این نگاره به صورت تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده، باشد تا مورد نظر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Conditions and Legal and Criminal Dimensions of Intellectual Property in the Legal System of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Zilabi 1
  • Sadegh Fetili 2
  • Ebrahim Moghaddam 3
1 Master of private law, lecturer at Ahvaz Scientific and Applied University, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
2 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
3 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Ahvaz University of Science and Technology, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Intellectual property is a new concept that supports intellectual activities and products in commercial, scientific, literary and artistic fields and includes two parts: industrial property and literary and artistic property. From the distant past until now, many inventions and ideas have been created and their creators have always looked for ways to support hackers in order to prevent their works from being stolen, and sometimes some innovators and inventors have given up announcing them and kept them secret in order to prevent their works from being stolen. In their internal laws, they made a change in the formulation of new laws in this regard, and after that, at the global level, governments concluded international treaties and agreements, and this need was so obvious that the World Intellectual Property Organization was formed and protective laws in this context was established to support the rights of inventors and innovators. In today's world, the achievement of new technologies and knowledge-based economy is considered one of the indicators of the development and progress of nations, and to create motivation among researchers and inventors and research and development units, one of the useful solutions is to create a support system in the form of inventions and the country, by creating exclusive rights for inventions and innovations, tries to make the costs of research and development units come back to the owner of the idea. This picture has been written analytically and descriptively in order to achieve the desired result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Conditions
  • Legal Dimensions
  • Intellectual Property
  • Criminal Law