تعامل پلیس با نهادهای پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران

10.22034/lc.2022.154082

چکیده

پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها، از جمله، وظیفه پیشگیری از جرائم را بر عهده دارد. در مقام وظایف، پلیس، اقداماتی را انجام می­ دهد که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از جرائم مؤثر است. بر این اساس در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی تعامل پلیس با نهادهای پیشگیری از جرم پرداخته شد. در این پژوهش به بررسی اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و رویکرد خبرگان و رویکرد حقوقدانان در این خصوص پرداخته‌ شده، سپس، راهبردهای نیروی انتظامی و پیشگیری از جرم، شامل راهبردهای جامعه‌محوری، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد تمرکز بر نقاط و ساعات پر جرم و راهبرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر پیشگیری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی­ ها نشان داد پلیس باید ملاحظات پیشگیرانه را همراه با رعایت موازین حقوق بشری مدنظر قرار دهد، زیرا این نهاد آن جا که به دنبال آموزش ارزش‌ها و هنجارهای اساسی جوامع به شهروندان است، باید بیش از هر نهاد دیگری آن را رعایت کند. ایجاد کمیته‌های مشورتی شهروندان در ادارات پلیس یا کلانتری­ ها در سطح شهر یا محله، به حل‌وفصل مسائل ناشی از بزهکاری از جمله مهار بزهکاری و پیشگیری متناسب با محل پلیس را در امر پیشگیری و پایش بزهکاری در تعامل با نهادهای جامعه و خانواده یاری خواهند داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Police’s Interaction with the Crime Prevention Institutions

نویسندگان [English]

  • Mina Momeni 1
  • Sayyed Mahdi Ahmadi Musavi 2
1 Master of Private Law, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The police is a security-disciplinary organization commissioned to the crime prevention in all the countries, including Iran. In the position of duties, the police performs actions that are directly or indirectly effective in preventing crimes. Accordingly, in this research has been conducted based on a descriptive-analytical method and uses library resources to investigate the interaction between the police and the crime-prevention institutions. This research paper explores Article 156 of the constitution and the experts' and jurists’ perspectives in this regard. Then, the police’s crime prevention strategies, including society-oriented strategies, problem-solving strategies, zero flexibility strategies, crime-prone hours and spots monitoring strategies and information and communication technology application strategies, will be examined concerning crime prevention. The investigations have shown that the police should consider the preventive considerations and observance of human rights regulations. Because this Institution, where it seeks to educate the basic values and norms of the society to the citizens, should observe it more than any other institution. The creation of the citizens-assisting counseling committees in the police and constabulary offices along the cities or neighborhoods can contribute to the resolution of the issues stemming from the criminality by such interventions as criminality curbing and locality-centered prevention so that the police can be helped in its prevention or monitoring of the criminality in cooperation with such other institutions as family and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • the police’s Strategies
  • Urban Security