حقوق کودکان مهاجر در اسناد ملی و بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش، کیش، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.154081

چکیده

حق زیستن به‌ عنوان سرآغاز حقوق بنیادین کودک در حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی به رسمیت شناخته ‌شده است که برای اعمال این حق در جهت رشد و بالندگی شخصیت کودک از حیث تمامیت جسمی، معنوی و اجتماعی بایسته‌هایی دیگری مانند حق برداشتن نام، هویت و تابعیت حائز اهمیت است. این پژوهش به چالش‌های حقوق کودکان مهاجر و پناهنده می‌پردازد که به دلیل خشونت، جنگ داخلی، فقر، شرایط نامساعد اقتصادی و سایر عوامل به ‌تنهایی یا با اعضای خانواده خود مجبور به مهاجرت می‌شوند. پژوهش حاضر با هدف تحقق حقوق بشر تمامی کودکان درگیر مهاجرت بین‌المللی (خواه با والدین و سرپرست و یا بدون همراه و رهاشده) صرفنظر از وضعیت مهاجرتی یا اقامتی خود کودک یا والدین وی می‌باشد. لذا با مطالعه کتابخانه‌ای و استفاده از منابع دست‌اول و دست‌دوم حقوق و با تمرکز بر کنوانسیون حقوق کودک (و سایر اسناد بین‌المللی) و تعهدات دولت‌های عضو در حمایت از حقوق کودکان در زمینه مهاجرت بین‌المللی، به روش توصیفی-تحلیلی  قوانین و سیاست‌های داخلی کشورها را در راستای تضمین تطابق کامل تعهدات مقرر در کنوانسیون مورد تدقیق قرار داده است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی کنوانسیون حقوق کودک به تشریح انواع حمایت و بیان الزامات و بایسته‌های قانونی و سیاستی مهاجرت و با تشریح  قوانین و مقررات تقنینی جمهوری اسلامی ایران محدوده ملاحظات حمایتی و حفاظتی در راستای شکوفایی رشد و بالندگی نسل‌های آینده  به ویژه  در کودکان مهاجر را مورد تدقیق قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immigrant Children's Rights in National and International Documents

نویسندگان [English]

  • Reza Khaje Nooredini 1
  • Sayede Parisa Mirabi 2
1 PhD student of criminal law and criminology, Islamic Azad University Kish International Branch, Kish, Iran
2 PhD student of International Law, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The right to life is recognized as a fundamental child's right in international law and domestic laws that in order to exercise this right in the direction of the growth and development of the child's personality, other requirements are necessary to promote the physical, spiritual and social integrity, Like the right to have a name, identity and nationality are important. This research deals with the challenges of the rights of migrant and refugee children who are forced to migrate alone or with their family members due to violence, civil war, poverty, unfavorable economic conditions and other factors. The current research aims to realize the human rights of all children involved in international migration (whether with parents and guardians or unaccompanied and abandoned), regardless of the immigration or residence status of the child or her/his parents Therefore, by studying the library and using first-hand and second-hand sources of law and focusing on the Convention on the Rights of the Child (and other international documents) and the obligations of the member states in protecting the rights of children in the field of international migration, in a descriptive and analytical way, the internal laws and policies of the countries in In order to ensure full compliance with the obligations stipulated in the convention, it has been examined. This research aims to explain the types of support and express the legal and political requirements and requirements of immigration by examining the Convention on the Rights of the Child and by explaining the laws and regulations of the Islamic Republic of Iran, the scope of protective and protective considerations in the direction of the flourishing growth and development of future generations, especially in check immigrant children..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Rights
  • Migrant Child
  • Human Rights
  • Family Migration
  • Child Rights Convention