احکام و آثار اذن در نظام حقوقی ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

10.22034/lc.2022.153415

چکیده

اذن و آثار حقوقی آن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد و باعث می‌شود استیلا و تصرف بدون اذن، ممنوع و نامشروع باشد و همچنین تجاوز از حدود اذن مجاز نمی‌باشد و ضمانت اجرای حقوقی دارد. اذن در صورتی که با نظم عمومی ارتباط پیدا می‌کند، جزو قواعد آمره بوده و از جمله احکام می‌باشد. لیکن اگر با نظم عمومی در ارتباط نباشد از جمله حقوق بوده و با توافق، مفاد آن قابل تغییر است و حتی مالک می‌تواند اذن و همچنین رجوع از اذن را از خود ساقط نماید. پس مصادیق تعیین کننده حکم یا حق بودن اذن ارتباط با عدم ارتباط آن با نظم عمومی می‌باشد. در حقوق فرانسه اذن، اختیار دادن به دیگری در انجام دادن فعلی که بدون آن اختیار صدور فعل از او برخلاف قانون بوده می‌باشد و در تمامی موارد خود ایقاع محسوب و رجوع از اذن با اراده یک طرفه شخص اذن دهنده و بر اساس قواعد عمومی قراردادها محقق می‌گردد. در این کشور موارد و مصادیق اذن، حق تلقی می‌شوند، مگر آن جا که مربوط به نظم عمومی و امنیت ملی باشد. در مواردی که اذن حکم محسوب می‌شود، در واقع اذن دهنده مکلف به انجام آن می‌باشد و قابل اسقاط و انتقال نیست. ولی آن جا که اذن، حق اذن دهنده است، وی می‌تواند این حق را از خود ساقط کند و یا آن را به فرد دیگری انتقال دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rulings and Effects of Permission in the Legal System of Iran and France

نویسنده [English]

  • Hasan Najjarha
Master of Private Law, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Permission and its legal effects play an important role in the legal and social relations of individuals and make possession and possession without permission is prohibited and illegitimate, and also exceeding the limits of permission is not allowed and guarantees legal implementation. Permission, if it is related to public order, is one of the mandatory rules and is one of the rulings. However, if it is not related to public order, it is a right and its mutual agreement can be changed by contents, and even the owner can revoke the permit as well as the revocation of the permit. Therefore, the cases that determine the verdict or the right of a communication permit determine its non-connection with public order. In French law, permission is the authorization of another to perform an act without which the act of issuing an act is against the law, and in all cases the unilateral obligation and reference of the permission is achieved by the unilateral will of the authorizing person and in accordance with the general rules of contracts. In this country, cases and instances of permission are considered a right, unless they are related to public order and national security. In cases where the permit is considered a verdict, in fact, the permission giver is obliged to do so and can not be revoked and transferred. But where the permission is the right of the permission giver, he can revoke this right or transfer it to another person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permission
  • Unilateral Obligation
  • Transactions
  • Referral
  • Public order