بازخوانش تعاملات (برخی گروه های مذهبی و بازیگران نظام بین الملل) حوزه تروریسم به عنوان وسیله دستیابی به منافع ملی با تاکید بر مسئولیت های حقوقی در کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

4 کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

10.22034/lc.2022.153414

چکیده

با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی می‌رسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولت‌ها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانت‌های اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بین‌المللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه‌ شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانع‌کننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکل‌گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بین‌المللی که به‌ صورت جدی آن را به مخاطره می‌اندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیت‌های حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading Interactions (Some Religious Groups and Actors in the International System) the Field of Terrorism as a Means of Achieving National Interests with an Emphasis on Legal Responsibilities in Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammadreza Mousavifard 1
  • Hamidreza Norozian 2
  • Arefeh Kordi Nasab 3
  • Nafiseh Tosi 3
  • Ayda GHasem Zadeh 4
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran (Corresponding Author)
2 PhD Student in Public Law, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
3 Bachelor of Laws, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
4 Bachelor of Laws, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

Looking at the philosophy of law, one of the main functions of law is to regulate social relations at every level, which individuals must harmonize with the laws and regulations of the subject. Therefore, those who violate these basic legal rules in any way must be held accountable at every level. In addition to this issue, we come to two-dimensional responsibility, that one dimension of which is the aspect of civil liability of some legal entities (such as governments) in the second place; Sometimes we have to obtain criminal enforcement guarantees for individuals (involved in the case); Why one of the basic principles of criminal law, whether domestic or international, is the need to be accountable for actions and behavior. In this research, according to the description presented with a descriptive-analytical approach, we are looking for a convincing answer to the question that some interactions formed contrary to the rules and order and international peace, which seriously endangers it, should not have reached a level in the world today that reached a level where it can hold such individuals, both real and legal, accountable for their actions, regardless of political issues, by identifying legal responsibilities be questioned?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Wahhabism
  • Foreign Policy
  • the Responsibility of Governments
  • Political Leaders