میانجیگیری، نظام عدالت مشارکتی، نسل سوم نظام عدالت کیفری و حقوق اطراف دعوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2022.147173

چکیده

بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی گوی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانونگذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation, Participatory Justice System, third Generation Criminal Justice System and Litigation Rights

نویسندگان [English]

  • Sadegh Fetili 1
  • Sayyed Mohammad Salehi 2
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Ahvaz University of Science and Technology, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Laws, Lecturer at Ahwaz Comprehensive University of Applied Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

After the system based on correction and treatment and the failure of the prison project, the second generation of punishment came into being, which was introduced as the restorative justice system, but in recent years, the third generation of punishment called participatory justice was discussed and accepted in legal circles and doctrine. However, with the clarification of the policy of restorative and participatory justice, the tendency towards it has increased even more and it has become more and more successful. The Islamic Penal Code also comes under various headings, such as alternatives to imprisonment and semi-liberty. Because the involvement of victims and offenders in criminal matters will be a kind of participation in punishment and participation in the rehabilitation of the offender and the return of the third side of the criminal justice system to society, in a general expression when the legislator from the title and word "can" It means that it wants to expand participation, which is more prominent in the new law on reducing the punishment of imprisonment. This research has been compiled in a descriptive and analytical manner, so that it can be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory Justice
  • third Generation
  • Criminal Justice
  • Around Litigation