مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

10.22034/lc.2022.146063

چکیده

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه­ ها موجب شده است که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص متخصص نتواند به طورکامل جنبه­ های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود آراء خود را با نظر آن ها بیآراید. در این راستا، کارشناس منتخب، ممکن است در اظهارنظر خود تقصیری مرتکب شود که ناقض قوانین و عرف آن حرفه باشد و در پی آن، یکی از اصحاب دعوا متضرر گردد. لازمه­ مطالبه خسارت از سوی زیان­ دیده اثبات تقصیر کارشناس است، در حالی که معیار تقصیر کارشناسان، تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ­ای متعارف در همان رشته است و به همین جهت زیان ­دیده ممکن است در اثبات تقصیر حرفه ­ای با مشکل مواجه شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می ­دهد که علیرغم آراء فراوان مبنی بر تخلف کارشناسان که از سوی مراجع انتظامی صادر شده است، دعاوی مطرح شده­ مسئولیت مدنی علیه آن ها بسیار اندک است که علت آن را در دشواری اثبات تقصیر شخص حرفه ­ای و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این دعاوی، می ­توان یافت. لذا برای سهولت در اثبات تقصیر مذکور و هموار کردن مسیر حرکت زیان ­دیده برای احقاق حق خویش، ضرورت حمایت از متضرر احساس می ­شود. در راستای این هدف، می ­بایست امکان استفاده زیان­ دیدگان  از آراء صادر شده از دادگاه انتظامی مبنی بر تخلف کارشناسان فراهم شود تا از اثبات تقصیر در دادگاه حقوقی معاف گردند. همچنین به منظور حمایت مضاعف از متضرر، مقرر شدن قوانینی مبنی بر بیمه مسئولیت حرفه­ ای کارشناسان، موجب تضمین جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Civil liability of the Official expert of the Judiciary in Iranian and French Law with Emphasis on Judicial Procedure

نویسندگان [English]

  • Hasan Badini 1
  • Sepideh Razi 2
  • Mohamad Mehdipour 3
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran
چکیده [English]

Development in all fields of science and technology has caused that in most of problems, judge without referring to the professional people could not be able to realized different dimensions of one subject. With regards to this issue, we should consider that it is possible that the experts may make a mistake which on this condition, regulation and custom would be violated and on the other hand, this condition could cause that one of the parties incur a loss. Person who has incurred a loss for request of compensation, should prove fault as the civil responsibility. While as the criterion of the expert’s fault is violation from one normal behavior for a professional person in that field so because of this, the incurred person may could not be able to prove a professional fault and he would face with a challenge. Studied in judgement procedure shows that in addition of lots of verdicts based on expert’s fault from disciplinary courts, claims of civil liability against them are less and its reasons refer to the lack of awareness about presenting these claims and hopeless from any desired results and hardness. So supporting from the incurred person is needed in order to facilitating proving and solve the problems of the incurred person and reaching to his/her rights. With regards to this aim, some possibility should be provided till the incurred person could use from the verdict based on the expert’s fault via disciplinary court till he would be free from proving fault in the legal court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Responsibility
  • Official Experts
  • Iran
  • France
  • Disciplinary Court