تأملی بر قانون حاکم بر تعهدات قراردادی عقد بیمه در ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پردیس کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.145409

چکیده

دو عامل وجود دارد که به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه اهمیت می­ دهد؛ نخست، تعداد زیاد قراردادهای بین المللی که البته این مورد خاص قراردادهای بیمه نیست، لیکن نسبت قراردادهای بیمه به دیگر قراردادها قطعاً بیشتر است؛ و دیگری، نقش ویژه قرارداد بیمه به عنوان سندی قابل مذاکره در توسعه و پویایی روابط حقوقی تجاری می­ باشد. ممکن است یک قرارداد بیمه با قلمرو دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و حال آن که قواعد و شروطی که باید درباره چنین قراردادی به موقع اجرا گذاشته شود، در حقوق کشورها متفاوت است. در ایران، نظر به مواد یک و دو  قانون تجارت و بندهای یک و دو ماده 27  قانون داوری تجاری بین­ المللی در بیمه دارای خصیصه تجارتی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد وجود دارد لیکن قرارداد بیمه دارای خصیصه مصرفی، مشمول ماده 968 قانون مدنی می­ باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا و در خصوص بیمه عمر برابر ماده 193 قانون متحدالشکل تجاری، قانون حاکم، قانون منتخب است مگر آن که قانون دیگری ارتباط بیشتری با رابطه داشته باشد و در بیمه تجاری قانون منتخب طرفین به شرط ارتباط معقول، حاکم خواهد بود (ماده 1031).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Law Governing the Contractual Obligations of the Insurance Contract in Iranian and American Law

نویسندگان [English]

  • Farzad Karami kolmoti 1
  • Hamed Babaei 2
1 PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Qom University, Lecturer, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
2 PhD Student in Private Law, Kish Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are two factors that make the choice of the law governing the insurance contract important; First, the large number of international contracts, which of course is not specific to insurance contracts, but the ratio of insurance contracts to other contracts is definitely higher; The other is the special role of the insurance contract as a negotiable document in the development and dynamics of commercial legal relations. An insurance contract may be related to the territory of two or more countries, while the rules and conditions that must be implemented in time for such a contract are different in the law of the countries. In Iran, according to Articles 1 and 2 of the Commercial Code, and paragraphs 1 and 2 of Article 27 of the International Commercial Arbitration Law, in insurance having a commercial character, there is freedom to choose the law governing the contract, but the insurance contract has a consumer character, subject to Article 968 of the Civil Code. Is. In American law, and in the case of life insurance under Article 193 of the Uniform Commercial Code, the governing law is the law of choice unless another law has more to do with the relationship, and in commercial insurance the law of the parties will prevail provided there is a reasonable relationship (Article 1031).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governing Law
  • Contractual Obligations
  • Foreign Element
  • Insurance Contract
  • Conflict of Laws