تبیین نقش جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی

نویسندگان

1 استاد مدعو گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، آبادان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.143560

چکیده

شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه­ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می­آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق­ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت­های دموکراتیک به دست می­آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه­ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می­خورد. به نظر می­رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می­توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه­های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Civic Society in Citizenship Rights' Establishment

نویسندگان [English]

  • farzaneh Dashti 1
  • Abdolkarim SHaheydar 2
1 Visiting Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Abadan, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Law, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Citizenship, and citizenship rights are new concepts that have paid special attention to equality, and justice, and have special role in different political, social, and legal theories. These rights are based on three principles of civil, political, and social rights, and are considered as main human rights' pillars. Citizenship rights are achieved in democratic states with three factor of membership, rights, and cooperation. A close, and mixed relation between a civic society, and citizenship is seen while studying the citizenship rights. It seems that the civic society is the precondition, and an enforcement factor for exercising of citizenship rights. In other words, if citizens play a better role in their citizenship in relation to power and politics through active and effective participation through civic institutions, they can be very effective in reforming and improving political affairs and strengthening the democratic foundations of the political system. This papers in a descriptive-analytical manner seeks to study the role, and position of the civic society in the citizenship rights beside of studying its concepts, and bases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen
  • Citizenship Rights
  • Cooperation
  • Civic Society
  • Democracy