قواعد فقهی کارا در مسئولیت اتلاف عمر اشخاص

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، موسسه آموزش عالی رهجویان دانش استان بوشهر، بوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی رهجویان دانش استان بوشهر، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.143005

چکیده

     عمر انسانی از سرمایه اساسی و گران بها به شمار می رود که در صورت بهره صحیح از آن، می‌تواند برای اشخاص در آینده سعادت بخشی را به همراه داشته باشد. اتلاف عمر توسط غیر، از جمله مسائل مهم و اساسی است که امروزه در جوامع وجود دارد که موضوع مسئولیت و جبران زیان وارده آن، مورد بحث و بررسی است. بنابراین، سوال اساسی آن است که اتلاف عمر انسانی توسط غیر، دارای ضمان است؟ به عبارت دیگر، آیا جبران خسارت اتلاف عمر بر اساس قواعد فقهی قابل ریشه یابی است؟ از آن جا که عمده مسائل حقوقی که در قانون به صورت صریح بیان نشده یا دارای ابهام بوده، بر اساس قواعد فقهی راه گشا است. نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعه توصیفی–تحلیلی و با هدف بررسی قواعد فقهی که می توانند در ضمان و جبران خسارت اتلاف عمر غیر، مبنای مناسبی داشته باشند، به رشته تحریر در آمده است. طبق بررسی و مطالعات انجام یافته، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، اتلاف، عدالت و حفظ نظام در مسئولیت و جبران خسارت اتلاف عمر اشخاص نقش مهمی دارند که می توان با استناد به این قواعد، اشخاصی را که باعث هدر رفت عمر غیر شوند، مسئول جبران خسارات دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficient Jurisprudential Rules in the Responsibility of Wasting People's Time

نویسندگان [English]

  • Hamid Soleymani 1
  • rahime abbasi bonari 2
1 Assistant Professor of Law, Bushehr Institute of Higher Education, Bushehr, Iran
2 Master of Private Law, Bushehr Institute of Higher Education, Bushehr, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Human life is a fundamental and precious asset that, if used properly, can bring happiness to people in the future. Loss of life by others is one of the most important and fundamental issues that exist in today’s societies where the issue of responsibility and compensation for its loss is discussed. So, the fundamental question is, is the loss is of human life guaranteed by others? In other words, is the issue of life applicable or not? Since the main legal issues that are not explicitly stated or ambiguous in the law are based on jurisprudential rules, the present article uses a descriptive-analytical study method with the aim of examining the jurisprudential rules that can be guaranteed and compensated. Compensation for loss of life of others, have a proper basis, has been written. According to studies, jurisprudential rules such as harmlessness, waste, justice and maintaining the system in the responsibility and compensation for loss of life of people have an important role that can be based on these people, people who waste the lives of others, responsible for compensation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee
  • Loss of Life
  • Damages
  • Jurisprudential Rules