نقش نهادهـای سـازمان ملـل متحـد در پیـشگیری از آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به منزله امنیت زیست جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

10.22034/lc.2022.142464

چکیده

محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت .متأسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چهارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی محیط زیستی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریائی و غیردریائی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Role of UN Agencies in Preventing Environmental Pollution from Waste as Global Biosecurity

نویسندگان [English]

  • Rostam Aliakbari 1
  • Sayyed Mehdi Mousavi 2
1 PhD in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Bakhtar Ilam University, Ilam, Iran (Corresponding Author)
2 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

The environment is a place for human survival and development, and without a healthy environment, the human soul will not achieve growth and excellence. Unfortunately, in the process of development and industrialization, countries have not paid much attention to environmental protection and in the process of profitable economic and industrial activities, environmental protection has not had an acceptable position. In this context, the issue of waste and waste disposal management has become one of the serious environmental issues. Disposal of waste in the marine and non-marine environment has caused problems such as various diseases and the destruction of some ecosystems such as seas, wetlands and forests. These problems have prompted the international community to use all available means to address them. In this regard, the process of paying attention to environmental pollution caused by waste began in earnest in the 1970s, which led to the ratification of numerous international instruments and the cooperation of international governmental and non-governmental organizations to deal with waste. Governments also sought to work diligently with the international system to develop their domestic laws in this area, given the adverse effects of waste on their economic, social, political and cultural conditions. The method of the present research is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations
  • Environmental Pollution
  • Waste
  • Resolutions
  • Conventions