جبران خسارت محکومان بی گناه در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده علوم انسانی،اهواز، ایران

10.22034/lc.2022.142153

چکیده

به رغم قواعد دادرسی، همیشه احتمال محکومیت نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطای قضائی لازم است پس از آشکار شدن بی گناهی نسبت به جبران خسارت بی گناهان اقدام شود. اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع صالح جهت اقامه دعوی نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را اثبات و سپس در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه دعوی نماید و این فرآیند با لزوم جبران سریع خسارت متناسب نمی باشد. در حقوق آمریکا سه نوع سازوکار لایحه خصوصی، دادخواهی مدنی و قوانین جبران خسارت برای بی گناهان پیش بینی شده است که موثرترین سازوکار قوانین جبران خسارت هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و به منظور دستیابی به نظام تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهاد می شود موادی در ادامه ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری به جبران خسارت محکومان بی گناه اختصاص یابد و دولت وظیفه ابتدائی جبران را برعهده گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compensation for Innocent Convicts in the Law of Iran and America

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Kenarkoohi 1
  • Salameh Abolhasani 2
1 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Faculty of Humanities, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Despite the rules of trial, there is always the possibility of a wrongful conviction. Given the seriousness of the judicial miscarriage, it is necessary to compensated the innocent after the innocence is revealed. Article 171 of the Constitution of Islamic Republic of Iran mentions compensation for the error of the judge. However, the competent court was not determined until the act on the supervision of the conduct of judges was approved. At the moment, innocent people must first show the judge's mistake in the judge's disciplinary court and then file a lawsuit in the general legal court of Tehran and this process is not suitable for the need for quick compensation. There are three mechanisms in American law: private bill, civil litigation and compensation statutes to compensate for the innocent that most effective mechanism is the compensation statutes. The present article has written by descriptive-analytical method and in order to achieve a specialized compensation system for the innocent, it is recommended that Article 261 of the Criminal Procedure act be extended to compensate for the innocent convicts and the government will take on the primary duty of compensation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presumption of Innocence
  • Miscarriage of Justice
  • Actual Innocence
  • Wrongful Conviction
  • Compensation
منابع
فارسی
- امجد، محمد، 1394، سیاست و حکومت در ایالات متحده، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات سمت.
- روت، میچل،  1394، تاریخ عدالت کیفری، ترجمه ساناز الستی، جلد نخست، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.
- روان پور، نرگس، 1394، گزیده تاریخ بیهقی، چاپ نهم، تهران، انتشارات قطره.
- ره پیک، حسن،  1388، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی.
- زرگوش، مشتاق،  1392، مسولیت مدنی دولت و کارکنان آن (قواعد اختصاصی)، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.  
- شاملو، باقر و مرادی، مجید،  1393، خسارت زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه؛ جایگاه حقوقی، فرآیند عملی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 88.
- فرجیها، محمد و غلاملو، جمشید، 1393، محکومیت بی گناهان از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره 8.
- فضائلی، مصطفی، 1394، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی، چاپ سوم، تهران، انتشارات شهردانش.
- کاتوزیان، ناصر،  1395، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- مولانا، حمید،  1390، آمریکا شناسی: فراز و فرود یک امپراتوری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- یوسفیان شوره دلی، بهنام و رسولی آستانی، لیلا،  1392، نگرش تطبیقی به جبران خسارات وارد شده بر محکومان بی گناه؛ از نظر تا واقعیت، مجله حقوقی دادگستری، شماره 82.
لاتین
-Bernhard, A., 2009, A Short Overview of the Statutory Remedies for the Wrongly Convicted: What Works, What Doesn't and Why, BU Pub. Int. LJ, 18.
- Brooks, J. and Simpson, A., 2012, Find the cost of freedom: The state of wrongful conviction compensation statutes across the country and the strange legal odyssey of Timothy Atkins, San Diego L. Rev., 49.
- Del Carmen, R.V.,  2013, Criminal procedure: Law and practice, Cengage Learning.
- Encarnacion, E., 2016, Why and How to Compensation Exonerees, Mich. L. Rev. First Impressions, 114.
- Findley,k.A, 2010, Defining innocence, Alb.L.Rev.,74.
- Gross, S.R., Jacoby, K., Matheson, D.J. and Montgomery, N., 2004, Exonerations in the United States 1989 through 2003, J. Crim. l. & Criminology, 95.
- Gutman, J.S., 2017, An Empirical Reexamination of State Statutory Compensation for the Wrongly Convicted, Mo. L. Rev., 82.
- Innocence Project, 2009, Making up for lost time: What the wrongfully convicted endure and how to provide fair compensation.
-Konvisser, Z.D., 2011, Psychological consequences of wrongful conviction in women and the possibility of positive change. DePaul J. Soc. Just., 5.
-Kahn, D.S., 2010, Presumed guilty until proven innocent: The burden of proof in wrongful conviction claims under state compensation statutes. U. Mich. JL Reform, 44.
- Leo , R.A.and Gould,J.B., 2009, studying wrongful convictions : Learning from social science. Ohio st.J.Crim.L.,7.
- McLellan, M.F.,  2015, Compensation for Wrongful Convictions and the Innocence Continuum.
-Mandery, E.J., Shlosberg, A., West, V. and Callaghan, B., 2013, Compensation statutes and post-exoneration offending. J. Crim. L. & Criminology, 103.
- Norris, R.J., 2017, Exonerated: A history of the innocence movement, NYU Press.
- Norris, R.J, 2012, Assessing compensation statutes for the wrongly convicted, Criminal Justice Policy Review, 23(3).
 -Norris, R.J,  2014, Exoneree compensation: Current policies and future outlook, Wrongful conviction and criminal justice reform: Making justice.
-Oxley, A, 2011, Not Innocent Enough: The Denial of a Certificate of Innocence Based on Neglect in United States v. Graham, 608 F. 3D 164 (4th Cir. 2010). S. Ill. ULJ, 36.
- Ramsey, R.J, 2003, False positives in the criminal justice process-An analysis of factors associated with wrongful conviction of the innocent, (PhD dissertation, University of Cincinnati).
-Trivelli, A, 2015, Compensating the wrongfully convicted: a proposal to make victims of wrongful incarceration whole again, Rich. JL & Pub. Int., 19.
- Volokh , A , 1997, n Guilty Men, university of Pennsylvania law review , 146(1) 173.
- Zalman, M, 2016, Wrongful Convictions: Comparative Perspectives, Cambridge Handbook of Social Problems.
وبسایت ها
- www. intlwrongfulconvictionday.org
قوانین
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
- قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
- آئین نامه اجرائی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392
- بخشنامه شماره 100/59146/9000 مورخ 14/11/1395 ریاست قوه قضائیه