بررسی و تحلیل تعهد به رعایت احتیاط در حقوق کامن لا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.140587

چکیده

   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن­لا، در پی نظام­مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می‏شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن­لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه‏های مطرح شده شباهت‌های بسیار مهمی نیز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of the Obligation to Observe Caution in Common Law

نویسندگان [English]

  • Rezahosain Gandomkar 1
  • Farzad Karami kolmoti 2
1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Qom University, Lecturer, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

  Carelessness, if combined with circumstances, leads to civil liability. These conditions are: 1- Existence of obligation to observe precaution, 2- Violation of duty or pattern of precaution and care, 3- Entry of damages and its conditions. In the absence of any of these conditions, civil liability is eliminated. The jurisprudence in the legal system of common law seeks to systematize the circumstances in order to give rise to the civil liability of the reckless person. In Iranian law, a thorough investigation has not been conducted under the title of civil liability due to negligence and the necessary conditions for liability due to negligence. In common law, every person is not obliged to observe caution and care towards everyone and is obliged to observe caution and care only if there are three conditions; Ability to predict losses, closeness between the plaintiff and the defendant, and fairness, fairness, and standard status. Regarding the existence of obligation to observe precaution, two criteria should be considered: the criterion of obligation to observe precaution by the harm agent and the criterion of obligation to observe precaution towards everyone. Violation of duty and commitment to caution should also be considered in two ways; First, breach of duty and the criteria for the performance of the person causing the loss, and second, breach of duty and experts. In the discussion of damages, although there are differences in the way of expressing the content and the ways of recognizing the relationship between causation and compensable conditions of damage, but the views have significant similarities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caution
  • Duty to Care
  • Camouflage
  • Breach of Duty
  • Civil
منابع
فارسی
- امینی، عیسی و نوعی، الیاس، 1391، قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران، فصلنامه تحقیقات حقوق تطبیقی، شماره 16.
- بهرامی احمدی، حمید، 1388، مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.
- پیرهادی، محمدرضا و نوعی، الیاس، 1394، مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 27.
- صفایی، سیدحسین و حبیب الله، رحیمی، 1390، مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت.
- عباسلو، بختیار، 1390، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
- قاسم زاده، سیدمرتضی، 1378، مفهوم غیرقانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسئولیت مدنی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره 13 و 14.
- کاتوزیان، ناصر، 1387، الزام های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- کاشانی، محمود، 1360، الزامات غیرقراردادی و عقد بیع، تهران، انتشارات روزنامه رسمی.
- نوعی، الیاس، 1391، تکلیف مراقبت در حقوق انگلستان و ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- خادم رضوی، قاسم و نوعی، الیاس، 1394، بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، مجله آموزه­ های حقوقی گواه، شماره 1.
عربی
- محقق حلی، نجم الدین، جعفر بن حسن‌، 1409ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال.
لاتین
-Barker, David, &Padfield, Colin, 1998, Law Made Simple, 10th ed., New York, Made Simple Books.
-Brown, W.J., 1999, GCSE Law, 8th ed., NewYork, Sweet & Maxwell.
Calnan, Alan, 2009, Duty and Integrity in Tort Law, 1st ed., North Carolina, Carolina Academic Press.
-Cane, Peter, 2006, Atiyah’s Accidents, Compensation, and the Law, 7th ed.,
-Cartwright, John, Vogenaur, Stefan, Whittaker, Simon, 2009, Reforming the French Law of Obligation, ١ sted, Oxford, Hart Publishing.
-Cooke, John, 2009, Law of Tort, 9thedn., Edinburgh, Pearson Longman.
-De Cruze, Peter, 1999, Comparative Law in a Changing World, 2 nd ed., London, Cavendish Publishing.
-Elliott, Catherine, & Quinn, Frances, 2009, Tort Law,7thedn., Edinburgh, Pearson Longman.
-Garner, Bryan A., 2004, Black’s Law Dictionary, 8th ed., New York, Thomas West.
-Harpwood, Vivienne, 2009, Modern Tort Law, 7th ed., New York, Routledge-Cavendish.
-Madden, M. Stuart, 2005, Exploring Tort Law, 1st edn., Cambridge, Cambridge University Press,
-Markesinis, Basil S. &Unbearth, Hannes, 2002, The German Law of Torts, 4thedn., Oxford, Hart Publication.
-Markesinis, Basil S. &Unbearth, Hannes, 2002, The German Law of Torts, 4thedn., Oxford, Hart Publication, Owen, Richard, 2000, Essential Tort Law, 3rdedn., London, Cavendish,
-Paul, Ellen Frankel, Miller, Fred D., Paul Jeffrey, 2005, Responsibility, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press.
-Postema, Gerald J., 2002, Philosophy and the Law of Torts, 1 st ed., Cambridge, Cambridge University Press.
-Schaffer, Lisa, 2009, Torts for Paralegals,, 1st ed., New York, McGraw Hill.
 -Stephenson, Graham, 2000, Sourcebook on torts, 2 nded, London, Cavendish.
-Von Bar, Christian, Drobnig, Ulrich, 2004, The Interaction, of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 1st ed., Munchen, Sellier.
قوانین
- قانون مدنی مصوب 1307
- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
- قانون نیروی انتظامی مصوب 1369
- قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373
- قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382
- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392