چالش های فلسفی- مفهومی تروریسم در مواجهه با حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.136783

چکیده

یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual and Philosophical Challenges of Terrorism in Confrontation of Human Rights

نویسنده [English]

  • Nourooz Kargari
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the challenges in law and politics in the current world, is Terrorism which is going to become the biggest threat in the third millennium. Advent of the violent terrorist acts has leaded to creation a kind of consensus for condemnation of terrorism but the basic and primary problem in combating terrorism is still exist and that refers to how terrorism shall be defined and how to be faced with the philosophical challenges and problems. The current article is going to reach to this conclusion that the main problem about terrorism related to recognition not condemnation of examples. Although we can hear almost from everybody about condemnation of terrorism, the problem in combating is that the definitions of the word vary from each other and somehow are contradictory such a way that obstacle us to pursue a single plan in fighting terrorism. This problem leaded to a kind of floatation in definition and condemnation of terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Human Rights
  • Combating Terrorism
فارسی
- آلبرشت، هانس یورگ، 1385، تروریسم؛ خطر و قانونگذاری، مترجمان مهدی مقیمی و مجید قورچی بیگی، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 11.
- اردبیلی، محمدعلی، 1381، مفهوم تروریسم، تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل (مجموعه مقالات و سخنرانی های ارائه شده در همایش)، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی.
- افتخاری راد، امیرهوشنگ، 1383، پست مدرنیسم و حقوق بشر، حقوق بشر در جهان امروز (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- آشوری، داریوش، 1364