مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی در پرتو همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

نویسنده

دانشجوی دکتری دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.135749

چکیده

امروزه حفاظت از محیط زیست، بسیار پر اهمیت است چرا که نظام حیات زیست کره در گرو این حفاظت و حمایت موثر است. در این راستا هرگونه بی توجهی به این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را به ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سازد. بنابراین حمایت از محیط زیست در سایه همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی میسر است. در پرتو این همکاری‌ها و با توجه به ماهیت فرامرزی خسارات محیط زیستی، هرگونه نقض آشکار بایستی مسئولیت بین‌المللی کشور و دولت ها را دربرداشته باشد. از این رو بر اساس رویه معاهدات موجود و قواعد آمره به نظر می‌رسد در برانگیختن مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت ها در قبال جرائم محیط زیست بایستی اقدامات موثری انجام پذیرد. از این رو پایبندی به مفاد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ها و همچنین تبیین ابعاد احیاء ماده 19 آن از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در همین راستا و با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین‌المللی محیط زیستی به تبیین و بررسی چگونگی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در برانگیختن مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Responsibility of Governments for Environmental Crime in the Light of Regional and International Cooperations

نویسنده [English]

  • Sajad Tayebi
PhD student in Theology, University of Religions and Beliefs, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, environmental protection is very important because the biosphere system depends on this protection and effective support. In this regard, any disregard for this matter may turn out to be a minor dimensional risk in an irreplaceable dimension. Therefore, environmental protection is possible through international cooperation and interactions. In the light of this cooperation and in view of the transboundary nature of environmental damage, any obvious breach of international responsibility of the country and governments must be taken into account. Hence, according to the existing treaties and common rules, effective measures should be taken to inspire international criminal responsibility for environmental crime. Hence, adherence to the provisions of the International Responsibility Plan for Governments, as well as the clarification of the restitution dimensions of Article19, is one of the most important issues that have been addressed in this study. In this regard, with the aim of identifying the nature and extent of international environmental crime, we are going to explain how to Regional and International Cooperation in Encouraging Criminal Responsibility of Governments in Respect of Environmental Crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Environmental law
  • international responsibility
  • environmental crimes
  • International Obligations
  • Regional and International Cooperation
منابع
      فارسی
       - افشاری، مریم، 1389، تاثیرات تغییرات آب و هوائی بر صلح و امنیت انسانی، رساله دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه
        شهید بهشتی.
       - بولک، برنار، 1377، کیفرشناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
       - پورهاشمی، سیدعباس؛ نمامیان، پیمان؛ طیبی، سبحان، 1394، جرم انگاری تروریسم زیست محیطی؛ چالش ها، هنجارها و راهبردها، فصلنامه علوم
        تکنولوژی محیط زیست، دوره 17، شماره 1.
       - دانش، تاج زمان، 1376، حقوق زندانیان و علم زندان ها، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
       - دی منتو، جوزپ، 1395، محیط زیست جهانی و حقوق بین الملل، ترجمه سبحان طیبی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
       - سیلا، دفترخدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، 1374، پیش نویس قانون جرایم صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991، مجله
       حقوقی بین المللی، شماره 18 و 19.
       - عبدالهی، محسن؛ رمضانی قوام آبادی، محمدحسین؛ فریادی، مسعود؛ ساجدی، زهرا، 1388، حقوق کیفری محیط زیست: ملاحظات و
      راهکارها، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
        - قاسمی، ناصر، 1391، حقوق کیفری محیط زیست (مطالعه تطبیقی در حقوق ملی و بین‌المللی)، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
       - کویوروا، تیمو، 1394، مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل محیط زیست، چاپ اول، ترجمه سبحان طیبی و مهناز ضرابی، چاپ اول، تهران، انتشارات
        میزان.
       - مانگوپولوس، آلیس و بندک، ولفگانگ، 1389، تروریسم و حقوق بشر: گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه   
      شهید بهشتی، ترجمه مریم افشاری، محمدجعفر ساعد، طیبه اسدی، پروانه تیلا، چاپ اول، تهران،  انتشارات دادگستر.
       - گرجی فرد، حمیدرضا، 1395، جرم شناسی سبز، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
       - گودی، اندر و وایلز، هدرو، 1386، انسان و دگرگونی های محیط زیست، مترجم راحله غیاثوند، چاپ دوم، تهران، انتشارات نقش مهر.
- گوندلینگ، لوتار؛ هویسمان، جی.دبلیو؛ هلپاپ، ای.ای، 1389، حقوق محیط زیست، جلد دوم، ترجمه محمدحسن حبیبی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
        - محقق، رضا، 1396، چگونگی حرکت در جهت کیفری نمودن عدم اجرای تعهدات بین المللی محیط زیستی، پایان  نامه کارشناسی
        ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
       - مالک، ترانه، 1389، مسئولیت دولت ها برای تغییرات آب و هوائی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه
      شهید بهشتی.
      - نمامیان، پیمان و سبحان طیبی، 1393، جرم انگاری تروریسم سایبری در حقوق بین‌الملل کیفری، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی
       دفاع سایبری، دانشگاه جامع امام حسین.
      - وایت، راب، 1395، جرایم زیست محیطی فراملی به سوی جرم شناسی جهان بوم، ترجمه حمید رضا دانش ناری، چاپ اول، تهران، 
      انتشارات میزان.
      - وایت، راب، 1394، جرایم علیه طبیعت، جرم شناسی محیط زیست و عدالت زیست محیطی، ترجمه پیمان نمامیان و سبحان طیبی، چاپ
       اول، تهران، انتشارات مجد.
     لاتین
-  gunningham, N., norberry, j. and mckillop, s. (eds), 1995, environmental crime, conference 
    Proceedings, Canberra: Australian institute of criminology.