آثار فسخ نکاح در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران

10.22034/lc.2022.134522

چکیده

فسخ نکاح از جمله روش‌های انحلال نکاح و مبنای آن به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می‌باشد و عمل حقوقی یک جانبه‌ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان داده و اعطای آن به یکی از زوجین به سبب موجبات فسخ نکاح، به منظور جبران زیان روحی یا جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می‌گردد. برای رفع این زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتاً بتواند نکاح را فسخ کند و آن مدت عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح، موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود. در حقوق فرانسه اشتباه در هویت شخصی زوج یا زوجه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. اسباب انحلال نکاح در فرانسه، طلاق و افتراق جسمانی می‌باشند و فسخ نکاح تنها در مورد تدلیس و خیار تخلف از وصف موضوعیت دارد. در حقوق انگلستان نیز عمل حقوقی به نام فسخ ازدواج وجود ندارد، ولی ابطال ازدواج به اسبابی که در طول زمان و از طریق رویه قضائی در حقوق این کشور به وجود آمده، از نظر عنوان متفاوت ولی به فسخ ازدواج و علل آن در حقوق ایران شبیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Divorce on the Law of Iran, France and the United Kingdom

نویسنده [English]

  • Maisam Sobhani
PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Iran
چکیده [English]

Termination of marriage is one of the methods of dissolving the marriage and its basis is due to the defect of repaying harm and hardship from the spouses. Due to the reasons for terminating the marriage, it is in order to compensate the mental or physical damage or the dignity that is suffered from the survival of the marriage. To cover this loss, it is enough to give him a period of time that he can normally terminate the marriage, and that period is customary. Allowing the delay or giving more time for the dissolution of the marriage will cause the other party to lose, which will put him in an unstable and shaky situation. In French law, a mistake in the personal identity of a spouse is considered to be a partial annulment. In English law, there is no legal act called divorce, but the annulment of marriage for reasons that have arisen over time and through judicial procedure in British law, in terms of different titles, but similar to the dissolution of marriage and its causes in Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Termination
  • Marriage
  • Divorce
  • Defect
  • Loss
منابع
- بردی‌زاده، طیبه، 1392، بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح از نظر حقوق ایران و فقه اهل سنت و حقوق انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
- برزعلی، پژمان و احمدزاده بزاز، سیدعبدالمطلب، 1396، تأثیر درمان عیوب بر حق فسخ نکاح، فصلنامه فقه پزشکی، شماره 30 و 31.
- پوراسماعیلی، علیرضا و کرامتی تبار، زهرا، 1394، تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 40.
- سیدعصایی، مهلاالسادات، 1395، بررسی تطبیقی فسخ نکاح در حقوق ایران و فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
- صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، 1390، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، جلد اول، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- عطایی، نگین، 1397، بررسی موجبات فسخ نکاح در حقوق ایران و فقه شافعی، مجله نخبگان علوم و مهندسی، شماره 3.
- فتحی‌پور، علی، 1343، رابطه زوجیت در حقوق انگلستان، ماهنامه حقوق امروز، شماره 11 و 12.
- کاتوزیان، ناصر، 1390، دوره حقوق مدنی خانواده: نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر، جلد اول، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- کیخا، محمدرضا و سالاری‌فر، آمنه، 1398، بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان، دوفصلنامه مطالعات شبه قاره، شماره 37.
- گرجی، ابوالقاسم؛ صفایی، سیدحسین؛ عراقی، سیدعزت‌الله؛ امامی، اسدالله؛ قاسم‌زاده، سیدمرتضی؛ صادقی، محمود؛ برزوئی، عباس؛ حمیدزاده، احمد؛ آهنی، بتول، 1384، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- لیلی‌پور، ارسلان و جعفرپور، کوروش، 1394، فسخ نکاح در حقوق ایران، فقه امامیه و شافعی، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، دوره 1، شماره 1.
- نظری‌دوست، پیمان، 1392، بررسی عیوب موجب فسخ نکاح از جهت حصری یا تمثیلی بودن در حقوق ایران و فقه امامیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ابوعلی سینا.
قوانین
- قانون مدنی مصوب 1307
- قانون مدنی فرانسه مصوب 1975