آثار و شرایط اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی، میبد، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.134492

چکیده

یکی از مزیت های بارز اعاده دادرسی تضمین عدالت قضائی بوده و به عنوان یک شیوه در اعتراض به آرای قضائی در پی اجرای عدالت و راهی برای بازگشت همان دادگاهی که دادرسی نموده به منظور عدول از رأئی که آن دادگاه سابقاً در خصوص موضوع صادر کرده است می‌باشد. به بیان دیگر اعاده دادرسی یک طریقه فوق العاده و عدولی برای طرفین دعوا در مقابل آرائی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده است می‌باشد. اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه نیز به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء دادگاه ها پیش بینی گردیده که به جهت استثنائی بودن آن صرفا در موارد خاص قابل اعمال است. در حقوق فرانسه طبق ماده 593 قانون آئین دادرسی مدنی، هدف از اعاده دادرسی، عدول از رأی دارای اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی رأی جدیدی صادر شود و این امر تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأی مورد نمایندگی قرار گرفته‌اند قابل درخواست بوده و متقاضی اعاده دادرسی باید تمامی طرفین رأی مورد تقاضا را طرف دعوا قرار دهد وگرنه قابل پذیرش نیست. علاوه بر این، موضوع اعاده دادرسی برای دقت نظر در آراء و توجه به ادله و محتوای پرونده متشکله در محاکم دادگستری باعث استیفای حقوق حقه زیان دیدگان و در نهایت حصول عدالت شده و حق دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که جهات اعاده دادرسی توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effects and conditions of retrial in Iranian and French law

نویسندگان [English]

  • Sayyed Jafar Hashemi Bajegani 1
  • Mohammad Reza Burbur 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Iran
2 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Lecturer at Ivan Kay Non-Profit University, Meybod, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the obvious advantages of retrials is the guarantee of judicial justice, and as a way of challenging judicial decisions, it seeks to administer justice and a way to return to the same court that tried it in order to deviate from the judgment that the court previously issued on the matter. . In other words, retrial is an extraordinary and reciprocal procedure for the litigants against the verdicts that have been valid. The resumption of the trial is also envisaged in the law of Iran and France as one of the extraordinary ways to challenge the rulings of the courts, which, due to its exceptional nature, can be applied only in special cases. In French law, according to Article 593 of the Code of Civil Procedure, the purpose of retrial is to deviate from a valid verdict in order to issue a new verdict in both the case and the verdict, and this only by the parties or persons in the verdict. Have been represented and can be requested and the applicant for retrial must have all the parties to the requested vote take part in the dispute or it will not be admissible. In addition, the issue of retrial in order to pay attention to the verdicts and pay attention to the evidence and content of the case in the courts of justice has resulted in the rights of victims and ultimately justice, and the right to a fair trial requires that the direction of retrial be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retrial
  • appeal against the verdict
  • final verdict
  • violation of the verdict
منابع
فارسی
ـ بهرامی، بهرام، 1394، بایسته‌های اعاده دادرسی: حقوقی، کیفری، دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه بینه.
ـ پورقربانی، محمدرضا و پورابراهیم، احمد، 1398، واکاوی اعاده دادرسی و تحلیل ارتباط آن با طرق اعتراض به احکام، فصلنامه قضاوت، شماره 100.
ـ حیاتی، علی عباس، 1383، اعاده دادرسی در آئین دادرسی مدنی ایران و فرانسه، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
ـ حیاتی، علی عباس، 1390، اعاده دادرسی در آئین دادرسی مدنی ایران و فرانسه، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
ـ حیاتی، علی عباس، 1397، تحلیل نقادانه جهات اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ماهنامه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شماره 5.
ـ حسن‌زاده، مهدی، 1390، مطالعه تطبیقی جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 4.
ـ حسن‌زاده، مهدی، 1392، اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 43، شماره 1.
ـ ساکت، محمدحسین، 1382، دادرسی در حقوق اسلامی: سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده‌ی سیزدهم هجری، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
ـ شمس، عبدالله، 1387، آئین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ بیستم، تهران، انتشارات دراک.
ـ متین دفتری، احمد، 1377، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
ـ متین دفتری، احمد، 1391، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مجد.
ـ محسنی، حسن، 1395، آئین دادرسی مدنی فرانسه: دفتر نخست کد آئین دادرسی مدنی فرانسه 1975 پیرامون مقررات مشترک کلیه مراجع قضائی (به روز شده تا سال 2012)، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
ـ مسیحی، مهرزاد، 1392، اعاده دادرسی در امور مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات خرسندی.
ـ نهرینی، فریدون، 1392، اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم قطعی دادگاه، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 23.
ـ واحدی، جواد، 1369، اعاده دادرسی در امور مدنی، مجله کانون وکلا، شماره 150 و 151.
لاتین
-Couchez, gerard. Langlade, Pierre et lebeau Daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.
-Heron, Jacques, Droit judiciaire prive. Paris, 1991.
-Jean Vincent et Serge Guinchard, procedure civile, Dalloze, paris, 23e, N 1496, 1994.
قوانین
- قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290  
- قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318
- قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
- رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره  3885  مورخ 22/12/1341  
-   قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975