آثار قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

10.22034/lc.2022.133965

چکیده

امروزه تکنولوژی جوهر و اساس صنعت را تشکیل داده و تمام پیشرفت‌های صنعتی و موقعیت‌های اقتصادی و تجاری ناشی از آن مرهون تکنولوژی است. تکنولوژی به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، دارای آثار حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. برای این که انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرد و از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود، باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت گیرد که قرارداد یکی از آن ها محسوب می‌شود. در شرایط کنونی جهان، با توجه به گسترش حوزه‌های مختلف تکنولوژی و پیچیدگی عناصر تشکیل دهنده آن، فرآیند انتقال یا مبادله تکنولوژی امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، زیرا هیچ کشوری به هر اندازه از رشد علمی، فرهنگی و صنعتی نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از انتقال تکنولوژی بداند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه برای اجرای سیاست‌های توسعه صنعتی نیازمند خرید تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از شناخت و انتخاب تا مراحل نهایی توسعه، انتقال تکنولوژی نامیده می‌شود. در ایران، عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی‌های مدرن، لزوم انتقال آن از کشورهای توسعه یافته را ایجاب می‌کند و با توجه به این نیاز، بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان ابزار و سبب حقوقی انتقال ضروری است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Technology Transfer Contract in Iranian Subject Law

نویسنده [English]

  • Afshin Mojahed
PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Lecturer, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
چکیده [English]

Today, technology forms the basis of industry, and all industrial advances and the resulting economic and commercial opportunities are owed to technology. Technology has legal implications for its consideration as a subject of contract and is an industrial concept in nature. In order for the transfer of technology to be legally protected and to have the necessary enforcement guarantee, it must take place in the form of a legal act, of which the contract is one of them. In the current conditions of the world, due to the expansion of various fields of technology and the complexity of its constituent elements, the process of technology transfer or exchange is inevitable and necessary, because no country can deprive itself of technology transfer without any amount of scientific, cultural and industrial growth. To know. In addition, developing countries will need to purchase technology from developed countries to implement industrial development policies. The mechanism of this purchase from recognition and selection to the final stages of development is called technology transfer. In Iran, the country's backwardness in the creation of modern technologies requires the need to transfer it from developed countries, and according to this need, the study of technology transfer contracts as a tool and legal cause of transfer is necessary, which will be examined in this article took.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • contract
  • transfer
  • invention
  • Iranian law
منابع
- آقایی، منوچهر، 1369، انتقال تکنولوژی، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
- احسنی افروز، محمد، 1392، حقوق انتقال فناوری، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.
- جواهری، جمیله، 1368، بررسی ماهیت و احکام قراردادهای انتقال تکنولوژی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
- شهنیائی، احمد، 1382، قراردادهای انتقال تکنولوژی و شرایط آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم.
- شهیدی، مهدی، 1382، آثار قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد.
- کهریزی، بهنام، 1393، قراردادهای انتقال تکنولوژی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
- نصری، صدیقه، 1386، قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه تهران.
- هداوند، مهدی، 1385، قراردادهای انتقال فناوری، ماهنامه تدبیر، شماره 167.
قوانین
- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386