تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین رضایت قبلی کنوانسیون روتردام 2003

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.133963

چکیده

گرچه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو عمل به کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها، موافقتنامه های بین المللی و مجموعه قواعد بین المللی الزام آور امکان پذیر است، ولی تبیین اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در سایه اسناد بین المللی نقش سازنده ای در فرآیند اقدام و برآیند اجرای کامل آن دارد. یکی از دغدغه های مشترک جهانی در سال های اخیر  حمل و نقل، پخش و انتشار مواد شیمیایی بوده است. در این راستا بررسی کنوانسیون آئین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی خطرناک خاص و شیوه های تجارت بین المللی آن ها  با  امعان نظر به اصل اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرد. علاوه بر آن، هدف این مقاله، تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین اعلام رضایت قبلی با تاکید بر التزام به همکاری کشورها در پرتو مسئولیت مشترک آن ها جهت حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Principle of Information in the Light of the Previous Consent Procedure of the Rotterdam 2003 Convention

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mobini Far 1
  • Marzieyh Fathi Bornaji 2
1 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Azadshahr, Iran
2 M.Sc. Student of Private Law, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran(Corresponding Author)
چکیده [English]

Development of international environmental law has been fulfilled in the light of binding international conventions, treaties, protocols, agreements, and rules. However, explanation of principles and concepts of international environmental law with respect to international documents play a constructive role in the course of actions, as well as the outcomes of fully implementing these actions. One of the common worldwide concerns in recent years has been the transportation, distribution, and leakage of chemicals. In this regard, reviews of prior informed consent for specific hazardous chemicals and the respective methods of international trade with respect to notification principle and information exchange were inspected in this research. Additionally, the aim of this research is to explain the notification principle in light of prior informed consent with emphasis on countries’ obligation to cooperate given their joint responsibility for protecting human and the environment health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Environmental Law
  • Rotterdam Convention
  • Prior Consent Procedure
  • Information Principle
  • Common International Obligations
منابع
فارسی
- شیرازیان، شیرین؛ حیدری،  فلورا؛ حیدری، مهدی، 1398، ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست، فصلنامه علوم تکنولوژی، دوره 21، شماره 5.
- مشهدی، علی، 1392، حق بر محیط زیست سالم: الگوی ایرانی-فرانسوی، نشر میزان.
لاتین
-A History of the PIC Negotiation, (1998), http://www.iisd.ca/process/ chemical_management-picintro.html  
-Davis, Churls' M, (2010), The Rotterdam Rules: Changes From Cogsa, Comments on the Rotterdam Rules, http://davismarine.com/articles/ Rotterdam%20 Rules %20-%20 Changes %20from%20COGSA.pdf.
-Guide in the development of national laws to implement the Rotterdam convention.(2004),  Secretariat of the Rotterdam convention. Septamber.
-An introduction to the chemicals listed in the Rotterdam Convention that is subject to the international legally-binding prior informed consent (PIC) procedure, (2010),UNEP, P9, http://www.pic.int/Portals/5/News/PIC_chemicals.pdf
-.Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade - Rotterdam, (1998) 10 September, https://treaties.un.org.
-Rotterdam Convention (PIC procedure), (2004), http://www.bvl.bund.de/ EN/04 _ Plant Protection Products/05_LegalRegulations /03_intern _agr/02_ picEN /Plant Protection Products _pic_ En_ basepage.html.
-Rotterdam Convention (2005) on The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, Pub Unep, www.Pic.Int.
-Kess, Jannsen. Milous (2014), Dunois. Global pesticides governance by disclosure: prior informed and the Rotterdam convention. Authors’ version of Chapter 5, forthcoming in: Marti Gupta and Michael Mason, ed, Transparency in Global Environmental Governance: Critical Perspectives. Cambridge, MA, MIT Press.